Home

NZa mondzorg

De NZa verwacht dat de mondzorgaanbieders hun declaratiewijze in lijn te brengen met de regels. De NZa zal in 2021 de declaratiedata monitoren en verwacht dat zij deze specifieke combinaties niet meer terugziet Aanbieders in de mondzorg, zoals mondhygiënisten, tandartsen en orthodontisten, kunnen tijdelijk een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen. De NZa heeft hiervoor een nieuwe prestatie vastgesteld, omdat mondzorgaanbieders extra kosten maken in verband met de corona-uitbraak Er zijn meerdere factsheets opgesteld binnen de mondzorg. Deze kunt u gebruiken om uw patiënten goed te informeren en na te gaan of u de juiste wijze van registreren en declareren hanteert. Factsheet De rekening van de tandarts en de mondhygiënist; Factsheet De rekening van de orthodontist; Factsheet Materiaal- en techniekkosten bij mondzorg

Registreren en declareren Mondzorg - NZa

 1. Artikel 3 Reikwijdte . Deze beleidsregel is van toepassing op tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet. Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen 3 of werkzaamheden 4 op het terrein van tandheelkundige zorg, uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in.
 2. De NZa maakte op 30 juni de prestaties en tarieven voor mondzorgbehandelingen in 2021 bekend. De tarieven voor tandheelkunde stijgen per 1 januari 2021 met 3,4 procent en voor orthodontie met 3,2 procent. Bekijk de tarieven en wijzigingen
 3. Onderstaande relaties zijn gevonden bij document. Bij klikken wordt een externe website met een relatieoverzicht geopend op overheid.nl
 4. Aanvulling op Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg TB/REG-20600-03 Op 29 juli 2020 publiceerden wij de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg TB/REG-20600-03, die per 1 augustus 2020 in werking is getreden
 5. in dezelfde zitting mag geen andere declarabele verrichting plaatsvinden, met uitzondering van röntgenonderzoek, verdoving en/of de toeslagen voor mondzorg aan huis en avond-, weekend- en nachtbehandeling (C80, C85, C86, C87)

De NZa zal de Z-codes vanaf 1 januari 2021 verwijderen. Naar de mening van de NZa en ook andere partijen zijn deze prestaties niet meer passend in deze tijd. De KNMT heeft gepleit voor behoud van de codes omdat ze af en toe nog worden gebruikt en voor de toekomst een goede basis kunnen vormen voor vernieuwing van deze prestaties Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. Privacy | Voorwaarden | Voorwaarde NZa « Terug naar het overzicht. Zoeken. Adresgegevens. Tuinfluiter 5 3752 NA Bunschoten. Tel: 033 2999533 E-mail: info@demondzorgkliniek.nl. Aangesloten bij: Aangesloten bij: Ga terug naar de bovenkant van de website. Pharmeon | Beheer. Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde De NZa adviseert het ministerie van VWS om de mondzorg voor Wlz-cliënten onderdeel te laten zijn van de integrale bekostiging van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit staat in twee uitvoeringstoetsen van de NZa (integrale zorg voor Wlz-cliënten en Wlz voor mensen met een psychische stoornis) die recent zijn uitgebracht

Mondzorgaanbieders ontvangen tijdelijke - NZa

 1. Wij werken aan goede en betaalbare zorg. Service. Contact; Blijf op de hoogte; Werken bij de NZa; Over deze site. Privacy en cookies; Disclaimer en copyrigh
 2. Uitgebreide informatie en voorbeelden van de tandartstarieven in de mondzorg. Tevens de mogelijkheid om tandartstarieven te vergelijken
 3. Preventieve mondzorg (M-codes) De NZa zal monitoren of de prestatie V40 en M30 structureel in combinatie met elkaar in rekening worden gebracht. Indien dit het geval is, wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd voor overleg met partijen. M10 (Fluoridebehandeling methode 1
 4. Alle mondzorg (behalve orthodontie, kroon- en brugwerk) voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zo ook de code C88. Omdat de code F902 bedoeld is als toeslag bij orthodontische behandelingen, zal deze alleen vergoed worden als er sprake is van een aanvullende tandartsverzekering met een module orthodontie
 5. Binnen kort (April - Mei) publiceren wij de vrij gegeven tandartstarieven per 1 januari 2021.. De tarieven treden in werking met ingang van 1 januari 2021 en de tarieven vervallen met ingang van 1 januari 2022. Het gaat om de maximum tarieven die in rekening mogen worden gebracht door de zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren

Veelgestelde vragen registreren en declareren Mondzorg

 1. De NZa maakte op 22 juni de prestaties en tarieven voor mondzorgbehandelingen in 2019 bekend. De belangrijkste tariefwijzigingen mondzorg 201
 2. istratie-, declaratie- en transparantievoorschriften in de Regeling Mondzorg. Deze Regeling is opgenomen in de brochure Algemene Bepalingen en via www.knmt.nl > Tarieven te downloaden. AFRONDINGSREGEL
 3. Belangrijke documenten mondzorg Wlz. De belangrijkste documenten met aanvullende informatie over Mondzorg Wlz kunt u hieronder downloaden of kunt u raadplegen via onderstaande links. Zie voor de prestatie en tariefbeschikking (Nza) de website van Overheid. Zie voor hulptabel (Vektis) de website van Vektis
 4. MONITOR MONDZORG De Monitor Mondzorg is een onafhankelijk steunpunt voor tandartsen met problemen op het gebied van functioneren. We werken met het motto: voor tandartsen door tandartsen
 5. De NZa heeft op 6 maart het langverwachte onderzoek naar de bekostiging en de financiële impact van het advies van het Zorginstituut over de positionering van behandeling in de Wlz afgerond. Zij adviseert een integraal bekostigingsmodel waarbij wordt aangesloten bij de huidige prestaties voor ZZPs en VPTs met behandeling. De financiële impact wordt geraamd op €837,8 miljoen waarvan €417.
 6. Voor een deel van de mondzorg maken we tariefafspraken. Niet-gecontracteerde zorg vergoeden we tot maximaal de door de NZa vastgestelde tarieven. In geval van een zogenaamd max-max tarief, vergoeden we het laagst gemaximeerde tarief

Beleidsregel Tandheelkundige zorg - BR/REG-20100

In de mondzorg zijn de tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het uitgangspunt. Lees meer over onze tarieven voor mondzorg Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde Bezoek onze facebook pagin Advies NZa aan mondzorg: 'Informeer patiënten vooraf over tijdelijke coronatoeslag' De NZa gaf eind juli gehoor aan de oproep van de Mondzorgalliantie om te voorzien in een tijdelijke toeslag voor de meerkosten die de corona-uitbraak met zich meebrengt. Vanaf 1 augustus mogen mondzorgaanbieders deze toeslag van € 4,26 per patiënt. De NZa gaf eind juli gehoor aan de oproep van de Mondzorgalliantie om te voorzien in een tijdelijke toeslag voor de meerkosten die de corona-uitbraak met zich meebrengt. Vanaf 1 augustus mogen mondzorgaanbieders deze toeslag van € 4,26 per patiënt declareren. Patiënten lijken daarvan echter onvoldoende op de hoogte. De NZa roept de aanbieders op om hun patiënten duidelijk te informeren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft zorgverzekeraar VGZ een waarschuwing gegeven, omdat de wijzigingen in het inkoopbeleid niet tijdig bekend zijn gemaakt aan aanbieders van tandprothetische zorg. NZa waarschuwt VGZ om zorginkoop mondzorg. maandag 29 juli 2019

Tarieven mondzorg 2021 - dental INF

 1. De overheid (in dit geval de NZa) heeft voor de verrichtingen het maximale tarief vastgesteld; meer mag een tandarts niet in rekening brengen. In het linkermenu vind je de verschillende verrichtingen met de juiste codes en bijbehorende maximumtarieven. Deze tarieven gelden voor behandelingen vanaf 1 januari 2020. Bron: KNM
 2. Kanaal: NZa Vorm: origineel PUC document Referentienummer: PUC_216488_22 Toegankelijkheid: Intern Publicatiedatum: 22-06-2018 Taal: nl Verrijking gepubliceerd bij document: Thema's: · Tandheelkundige zorg · Mondzorg Pagina 2 van 99 Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TB/REG-19611-0
 3. Zorgproductapplicatie voor de medisch-specialistische zorg. Nieuws. Productstructuur RZ21c is beschikbaar. U kunt nu de productstructuur RZ21c bekijken in de zorgproductapplicatie
 4. Wij honoreren tandartsen, instellingen voor mondzorg en mondhygiënisten conform de Tariefbeschikking tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). We sluiten wel een overeenkomst af voor diverse differentiaties binnen de mondzorg: Overeenkomst Implantologie; Overeenkomst Tandprothetische zor
 5. Mondzorg wordt ook vaak in teamverband geleverd. In dat geval mogen wel dezelfde tarieven in rekening gebracht worden. De prestaties voor mondzorg zijn namelijk functioneel beschreven. Dat houdt in dat een ieder die bevoegd en bekwaam is om de verrichting uit te voeren, de prestaties mag leveren en via de tandartspraktijk declareren
 6. istreren, declareren en transparantie. Er zijn geen concrete signalen die erop duiden dat deze bestaande regelgeving voor de mondzorg niet afdoende waarborgen biedt. Toezicht. De NZa zal toezicht houden op de naleving van de verplichtingen wat betreft de financiële bedrijfsvoering

Tandartstarieven 2021 met uitgebreide informatie en voorbeelden van de tandartstarieven in de mondzorg. Tevens de mogelijkheid om tandartstarieven te vergelijken De NZa publiceert de actuele tarieven voor tandheelkundige zorg in de Wlz in de tariefbeschikking Tandheelkundige zorg Wlz. Downloads Tarieven mondzorg 2020 en 2021 (pdf - 58 kB Alles over tandartstarieven, tandartsverzekeringen en mondzorg. Kosten en Vergoeding Kunstgebit. De vergoeding en kosten van een kunstgebit zijn door de vermenging van basisverzekering, aanvullende tandartsverzekering, eigen risico en verplichte eigen bijdrage (niet te verwarren met het eigen risico van de basisverzekering) ondoorzichtig

Bekostiging mondzorg. In dit overleg van de NZa met beroeps- en brancheorganisatie wordt gesproken over knelpunten in de bekostiging van de mondzorg. Toen de knelpunten niet onderbouwd konden worden door de NZa is het overleg omgebogen naar ambities voor de mondzorg Vanaf 1 september zijn wij voor prestatiecode V94 (de meervlaksvulling composiet) de tariefbeschikking van de NZa strikter gaan naleven. Dit betekent dat wanneer u deze prestatiecode niet volgens de tariefbeschikking bij ons declareert, desbetreffende declaratie door ons wordt afgewezen Per 1 maart past de NZa een aantal prestaties en tarieven in de mondzorg aan. Zo worden de tarieven van de prestaties U05 en U35 geïndexeerd naar het niveau van 2017. Dit was per 1 januari 2017 nog niet gebeurd

De NZA is een onderzoek gestart naar de materiaal- en techniekkosten in de mondzorg. In een persbericht zegt de NZa: Kortingen die aanbieders in de mondzorg ontvangen bij de inkoop van materialen en technieken, moeten zij volledig doorberekenen aan hun patiënten Alles over mondzorg; Angst; Spoed tandarts; Forum; Tandarts per stad; Het gebit Preventie Aandoeningen Behandelingen Algemene informatie Tandartstarieven Tandartsverzekering Klachtregeling Mondzorgproducten Film en video. De tarieven voor dit jaar zijn door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Alle tarieven worden gepubliceerd op de website van NZA. Hier kunt u deze tarieven bekijken.. Bij behandelingen boven de €250,- krijgt u een begrotin

In de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staan de tarieven voor huisartsenzorg vermeld en staat beschreven onder welke voorwaarden deze mogen worden gedeclareerd Prijzen 2019 vastgesteld door NZA Tarieven in de mondzorg worden niet door zorgverleners zelf vastgesteld. Dit wordt gedaan door de overheid en het zelfstandig overkoepelende orgaan de Nederlandse Zorgautoriteit betaalbaarheid van de mondzorg omdat per 1 januari 2012 de prijzen voor de mondzorg door middel van een driejarig experiment zijn vrijgegeven. De minister gebruikt deze marktscan als input voor besluitvorming inzake het experiment vrije prijzen in de mondzorg. De NZa zal, ten tijde van het experiment vrije prijzen mondzorg, d NZA TARIEVEN; Tandenbleek-behandeling voor 1 persoon Om aan iedereen optimale zorg te kunnen verlenen heeft Mondzorg Damlaan contracten met de zorgverzekeraars CZ, ÓHRA en Delta Lloyd afgesloten. Afspraken en kosten mondhygiënist. Voor een gemaakte afspraak is tijd voor u gereserveerd Meepraten mag, meebeslissen niet De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) stapt uit het bestuurlijk overleg met de NZa over de 'ambities in de mondzorg'. In dit bestuurlijk overleg praatte de NZa sinds september vorig jaar met beroeps- en brancheorganisaties over het huidige systeem van bekostiging in de mondzorg. De NZa stelde oorspronkelijk dat er knelpunten waren [

Op 9 juli publiceerde de NZA de Monitor mondzorg 2018. De NZa concludeert dat de gemiddeld gedeclareerde omzet per patiënt toeneemt Hiertoe worden gerekend Non-Restorative Cavity Treatment (NRCT, zie Richtlijn mondzorg jeugd) en Ultra Conservative Treatment (UCT, hierbij wordt gebruik gemaakt van handinstrumenten om een cariëslaesie te openen). de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven In navolging op ons eerdere bericht, verstuurd aan de leden van de vakgroepen Intramurale Zorg en Mondzorg Ouderen, over de financiering van de mondzorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), waarin wij aangaven het niet eens te zijn met het advies van het Zorginstituut Nederland en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) hierover aan de minister, hebben [

Tandartsen en orthodontisten verlenen mondzorg. Mondzorg is gericht op regelmatige screening, professionele preventie, en ondersteuning en genezing van de mond. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends. (NZa) met 2,7% geïndexeerd. Aanbod Raboban Beleidsuitgangspunten 3.1 Kostprijsprincipes De NZa stelt op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor de mondzorg prestaties met bijbehorende maximumtarieven vast. Het kostenonderzoek mondzorg is geïnitieerd om inzichtelijk te maken in hoeverre de huidige mondzorgtarieven nog representatief zijn in verhouding met de anno 2011/2012 gemaakte praktijkkosten en productie De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 20 juni 2017 de Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/REG-18113) en de Regeling mondzorg (NR/REG-1807) vastgesteld. Deze zijn per 1 januari 2018 van kracht. Op grond van de beleidsregel zijn ook de Tariefbeschikking tandheelkundige zorg (TB/REG-18609-01) en de Tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-18611-01) vastgesteld. Documenten. Mondzorg. Declareren. Machtigingen. Om tandheelkundige behandelingen uit te voeren die onder bijzondere tandheelkunde vallen, heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Met een machtiging verlenen wij toestemming om de behandeling uit te voeren

Communicatie met patiënten in coronatijd - NZa-special

Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TB/REG-18609-01

In samenwerking met de NZa, ZN en de Consumentenbond is onderzoek gedaan naar welke informatie patiënten missen rondom behandelingen binnen de mondzorg. Hieruit is gebleken dat met name informatie rondom de kosten van een behandeling en de vergoeding hiervan nog wat verbetering behoeft. Naar aanleiding van deze uitkomst is een informatieposter ontwikkeld. Wij vragen je [ Zie www.nza.nl. ÎIn circulaire CI/12/95c d.d. 27 november 2012 van de NZa is vermeld dat de Tarieflijst Instellingen per 01-01-2013 beeindigd is. Tijdelijk wordt deze prestatiecodelijst nog in declaraties gedoogd, zoals de VE303 en de QVE301 Preventieve mondzorg Preventieve mondzorg Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de cariës van de patiëntenpopulatie onder de 18 jaar gemiddeld met zeker 40 procent daalt wanneer zij de preventieve mondzorgmethodiek 'Non-operative Caries Treatment Programme' (NOCTP) volgen (in Nederland ook wel bekend onder de naam 'Gewoon Gaaf')

Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg - TB

NZa bereidt regulering mondzorg voor. Skipr Redactie 1 augustus 2012, 12:51. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt weer aan maximumtarieven in de mondzorg. In juni van dit jaar werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om het experiment met vrije prijzen in de mondzorg te schrappen NZa tikt VGZ op de vingers om inkoop mondzorg. Skipr Redactie 26 juli 2019, 11:37. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft VGZ een waarschuwing. De zorgverzekeraar heeft wijzigingen in het inkoopbeleid voor de mondzorg niet tijdig bekend gemaakt aan aanbieders van tandprothetische zorg Bekijk hier de tarieven van 2020 voor tandheelkundige zorg die tandartspraktijk Mondzorg Eilandspolder hanteert. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) De tarieven voor tandheelkundige zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vanzelfsprekend hanteert M3 Mondzorg ook deze tarieven. U kunt de tarieven op onze site bekijken/uitprinten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft zorgverzekeraar VGZ een waarschuwing gegeven, omdat de wijzigingen in het inkoopbeleid niet tijdig bekend zijn gemaakt aan aanbieders van tandprothetische zorg. Bij een volgende overtreding van dit inkoopbeleid riskeert VGZ een bestuurlijke boete In de Regeling Mondzorg wordt aangegeven dat bij de declaratie door de zorgaanbieder duidelijk moet worden gemaakt op welk(e) elementnummer(s) (tand of kies) de prestatie betrekking heeft. Dit laatste indien dit specificeerbaar is. De NZa heeft samen met de beroepsorganisaties van aanbieders in de mondzorg en zorgverzekeraars een lijst opgesteld

NZa akkoord met wijziging prestatielijst mondzorg NZa akkoord met Op verzoek van de ANT en de KNMT heeft de NZa een aantal wijzigingen in de prestatielijst goedgekeurd. De wijzigingen zijn per 1 januari 2016 van kracht. Daarmee is de de tariefbeschikking tandheelkundige zorg gewijzigd.. Beroepsverenigingen in de mondzorg, cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelden samen zeven ambities voor de mondzorg vast. Marian Kaljouw, voorzitter van de Raad van Bestuur van NZa, stelt in het Nederlands Tandartsenblad 'onvoorwaardelijk' in het project te geloven

Zorgsectoren | Nederlandse Zorgautoriteit

Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg - TB

Regeling Mondzorg welke onderdeel is van de vigerende NZa Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2021 conform de Beleidsregel Tandheelkundige zorg 2021. ** De laboratoriumkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht op grond van de Regeling Mondzorg NZa « Terug naar het overzicht. Zoeken. Adresgegevens. Sint Gerardusplein 13 5644NG Eindhoven. Aangesloten bij: Aangesloten bij: Coronavirus en uw mondzorg. Mondzorgpraktijken blijven open tijdens lockdown. Ga terug naar de bovenkant van de website. Pharmeon | Beheer. Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. Nieuw keuzedeel mbo-zorgopleiding: Ondersteuning bij mondzorg Mbo-zorgopleiders kunnen vanaf nu ook het keuzedeel 'Ondersteuning bij mondzorg' aanbieden aan hun studenten. Me.. De NZa beroept zich op een onderzoek onder 900 praktijken, naast de kosten die tandartsen maken en de vergoedingen die zij daar aan de andere kant voor moeten ontvangen. De daling van de kosten zal de kostendekkende werking niet in de weg zitten, er blijft volgens de NZa voldoende marge over 26 juni 2019 - De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) stapt uit het bestuurlijk overleg met de NZa over de 'ambities in de mondzorg'.In dit bestuurlijk overleg praatte de NZa sinds september vorig jaar met beroeps- en brancheorganisaties over het huidige systeem van bekostiging in de mondzorg

NZa maakt tarieven en prestaties 2021 bekend KNM

Video: Factsheet Materiaal- en techniekkosten bij mondzorg

NZa - Mondzorg Maarssen - Maarsse

Patiënten in de mondzorg weten niet altijd welke partij hen van welke informatie kan voorzien. Zij hebben vertrouwen in hun tandarts, orthodontist of mondhygiënist en zijn voor het overgrote deel tevreden over hun behandeling, maar niet altijd goed geïnformeerd over behandelopties en kosten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in nauwe samenwerking met. NZa « Terug naar het overzicht. Aangesloten bij: Aangesloten bij: Heb je binnenkort een afspraak bij de tandarts? Op Allesoverhetgebit.nl lees je het laatste nieuws over een tandartsbezoek en het coronavirus. Coronavirus en uw mondzorg. Mondzorgpraktijken blijven open tijdens lockdown Mondzorg voor jeugd, ouderen en mensen met een (ernstige) aandoening Mondzorg voor jeugd. Al vanaf de eerste tand is aandacht voor mondzorg belangrijk. Een slecht melkgebit kan het blijvend gebit namelijk beïnvloeden. Probeer daarom vanaf de eerste tand te poetsen en kinderen mee naar de tandarts of mondhygiënist te nemen mondzorg zijn er maximumtarieven per prestatie. Deze worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaarlijks vastgesteld. Voor behandelingen boven de 250 euro zijn aanbieders van mondzorg verplicht om patiënten een gespecificeerde begroting te geven. De vooruitzichten voor de primaire mondzorg markt zijn positief De kosten voor de behandelingen die wij aanbieden zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bekijk hier de tarieven van de NZa

Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen - per 5 minuten. Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen - per 5 minuten. 1-1-2020 31-12-2020 199801: Verdoving door middel van een roesje (sedatie) bij bijzondere tandheelkundige behandelingen De huidige beleidsregels en tariefbeschikking van de NZa schrijven niets voor m.b.t. het declareren Mondzorg in de Wlz voor de cliënt te bewerkstelligen door de MZP optimaal te faciliteren Reiskosten is een vergoeding voor het aantal kilometers en/of voor de kosten van gebruik van een pont en/of tolwegen

2 Review Marktscan mondzorg 2012 Managementsamenvatting De NZa-Marktscan mondzorg beschrijft de door de NZa waargenomen prijsontwikkeling in de mondzorg voor het jaar 2012 t.o.v. het referentiejaar Het experiment van de vrije tarieven waarbij tandartsen zelf de prijs voor een behandeling konden vaststellen is in 2012 begonnen. In het referentiejaar 2011 werd gewerkt met handelingscodes, de. Tarieven NZA. Met deze code kunt u op uw zorgpolis controleren of de behandeling door uw zorgverzekeraar (deels) wordt vergoed. De facturen en betalingen worden voor Mondzorg Langeraar verwerkt door Infomedics, een betrouwbaar en gespecialiseerd facturatiebedrijf Bij Mondzorg Brabant behandelen we op afspraak. Controles worden in principe elk half jaar uitgevoerd. Zó kunnen we u tijdig adviseren en is de kans op problemen aanzienlijk kleiner. Na de behandeling vragen we u om bij de balie een vervolg- en/of controle afspraak in te plannen TARIEVEN EN PRESTATIES MONDZORG 2016 3 INLEIDING Hierbij bieden wij u het Tarievenboekje 2016 aan. De maximale tandheelkundige tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven gelden voor alle praktiserend tandartsen. Tarievenlijst tandheelkundige zorg 1 januari-31 december 201 Duidelijkheid tarieven in de mondzorg Sinds 2013 stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven en prestaties in de mondzorg vast. Alle behandelingen die wij doen, worden prestaties of verrichtingen genoemd. Die worden aangeduid met een code en een korte toelichting. Het 5 minuten tarief is door de NZa voor 2021 vastgesteld op € 13,52 per [

Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is bepaald door de NZa. Samenwerking met Infomedics Mondzorg Oling Olingermeeden 1 9903 ES Appingedam info@mondzorgoling.nl Tel: 0596-680318 Openingstijden. Maandag: 08.00 - 17.00. Dinsdag: 08.00 - 17.00.. Borre Mondzorg is niet verantwoordelijk voor de correctheid van de (door derden gepubliceerde) tarieven. Er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden. Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl en de site van de NZa zelf

Hiernaar wil NZa in 2020 intensiever kijken. Buitenlandse partijen Concentraties binnen de zorg vinden volgens NZa verspreid over heel Nederland plaats. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden ten aanzien van de spreiding te zien. De mondzorg scoorde ook het hoogst als het gaat om de betrokkenheid van buitenlandse partijen Mondzorg Clinics werkt samen met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Dit houd voor u in dat de rekening direct wordt doorgestuurd naar uw verzekering en u ontvangt via uw verzekering, een zogenoemde restnota voor het eventueel niet vergoedde gedeelte. In sommige gevallen ontvangt u dus geen rekening Daarbij is het belangrijk dat een instantie zoals de NZa, die toeziet op de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de mondzorg in Nederland, ook op de hoogte is van de ernst van de situatie. Als praktijken door de coronacrisis op grote schaal moeten sluiten bij gebrek aan financiële steun, dan komt de beschikbaarheid van de mondzorg in gevaar Gereguleerde prijzen in de mondzorg. Het experiment met de vrije prijzen in de mondzorg in 2012 is door de politiek vroegtijdig afgeblazen omdat de tarieven te veel (zouden) zijn gestegen. Vanaf 2013 zijn de tarieven weer gereguleerd en worden ze jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De mondzorg behandelingen die moeten worden aangevraagd kunt u terugvinden in de Handreiking Mondzorg Wlz en in de Hulptabellen voor de MZ301 op de website van Vektis. Naar aanleiding van uw declaraties (MZ301) ontvangt u uiterlijk binnen 20 dagen een terugkoppeling van CZ zorgkantoor middels het MZ302 retourbericht De Raad van Bestuur van de NZa heeft op 20 juni de Beleidsregel tandheelkundige zorg vastgesteld zoals deze zal gelden per 1 januari 2018. De meeste tarieven stijgen met 2,7%. Voor implantologische behandelingen is dat 2,6%, evenals voor orthodontie. Naast deze beleidsregel is eveneens een nieuwe Regeling mondzorg vastgesteld NZA mondzorg tarieven per 1 januari 2020 via onderstaande link beschikbaar. NZA mondzorg tarieven 2020. De tarieven van de techniekkosten bij Dental4U via onderstaande link beschikbaar. Prijslijst_Tandtechniek_202

NZa - De Mondzorgkliniek - Bunschote

7 Managementsamenvatting Deze marktscan mondzorg wordt om een tweetal redenen door de NZa gepubliceerd. In de eerst plaats omdat de NZa de opdracht heeft om goed werkende zorgmarkten te maken (reguleren) en te bewaken (toezicht). Ten tweede omdat de NZa van de minister de opdracht heeft gekregen om toezicht te houden op de kwaliteit, toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de mondzorg omdat.

Partijen formuleren gezamenlijke ambities mondzorgNZa start toezichtonderzoek bij mondzorgpraktijken MedischZorgkantoren geven voorschot "coronacompensatie" WlzWebinar terugkijken: Commissie Leidraad Mondzorg Corona | KNMT
 • Sportoase reserveren zwembad.
 • Swot analysis strengths and weaknesses examples.
 • Groente en fruit kalender.
 • Brandende huid gezicht.
 • Pizzeria Hellendoorn.
 • Aantal gevangenen België.
 • Fabrizio Tattoo saloon Beringen openingsuren.
 • Reisbureau Corendon contact.
 • Gefrituurd ijs kokos.
 • Air Koryo Zurich.
 • LinkTijger Prop Hunt.
 • Satijn Overhemd Heren print.
 • Australische herder allergie.
 • Hyperinflatie Europa.
 • Wyvern ARK Valguero.
 • Nijntje in het museum.
 • Openingstijden Coffeeshop Kronkel Nijmegen.
 • Hacksaw Ridge IMDb.
 • Raven us.
 • Vrouw wordt 60 jaar.
 • Vintage commode baby.
 • Hodgkin kind symptomen.
 • Steriliseren.
 • Boeken over paddenstoelen.
 • Afmetingen iPhone 8.
 • Witgoed Best.
 • Krakeend wiki.
 • Café Dordrecht centrum.
 • Leijpark Tilburg.
 • Fabrizio Tattoo saloon Beringen openingsuren.
 • Bestellen met papieren acceptgiro.
 • Stagegelopen of stage gelopen.
 • Fontys dansacademie Tilburg auditie.
 • Fit For Free Lijnbaan.
 • Trouwen met asielzoeker.
 • Windows bibliotheken.
 • Element Table wiki.
 • Buienradar Atlantische Oceaan.
 • EVE Online PLEX.
 • Nike Baby.
 • Duizeligheid zwangerschap derde trimester.