Home

Wat is een historische vraag

Wat was er echt belangrijk in mijn academisch leven? – Jan

Historische u.a. bei eBay - Große Auswahl an Historische

 1. Historisch denken is onlosmakelijk verbonden met historische vragen. Het vak geschiedenis is een probleemstellend vak. Het stellen van historische vragen kan expliciet gebeuren door de titel van een les als een vraag te formuleren. Het kan ook impliciet door het lesonderwerp als een 'probleem' te beschrijven, en dit probleem geleidelijk aan 'op te.
 2. De historische vragen die leerlingen vaak stellen zijn bedoeld om hun kennis over het verleden te vergroten en het onderwerp van de vraag te plaatsen binnen het verleden, oftewel contextualiseren. Dit contextualiseren is een onderdeel van het historisch redeneren, aldus Van Boxtel en Van Drie
 3. 11 De leerlingen tonen aan hoe een historische bron bewerkt is. 12 De leerlingen geven binnen een aangereikte set historische bronnen aan welke bruikbaar zijn om een historische vraag te beantwoorden. 13 De leerlingen beoordelen de representativiteit van een historische bron in functie van een historische vraag

Evengoed roept historisch denken vragen op. Die vragen kunnen focussen op het grote of kleine, dagdagelijkse verleden, op kenmerken van maatschappelijke domeinen, op de relatie verleden-heden-toekomst of op de manier waarop kennis van het verleden tot stand komt Hoe formuleer ik een (onderzoeks)vraag? Een geschiedenisverhaal schrijven is onderzoek doen naar het verleden. Dit verleden bestaat uit gebeurtenissen die al voltrokken zijn, maar het verhaal over het verleden staat niet vast. Dit verhaal bestaat uit bronkeuzes en perspectiefkeuzes De historische methode is dat geheel van technieken en toepassingen die door de historicus gebruikt worden om aan Eerst moet men via de tekstkritiek trachten te achterhalen wat er van de oorspronkelijke tekst Men stelt zich bijvoorbeeld de vraag wat de bedoeling was van een tekst of een kunstwerk. Gezagskritiek. Retorische vraag Een retorische vraag is een stijlfiguur waarbij een vraag wordt gesteld, waarop men geen antwoord verwacht. Het is de bedoeling dat de ontvanger (toehoorder, lezer) zich aangesproken voelt en voor waarheid aanneemt wat de zender (spreker, schrijver) suggereert. ==Niet-vragende intonatie== Een retorische vraag heeft de woordvolgorde van een vraag m..

Een historisch uittreksel is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met daarop een overzicht van alle adressen in Nederland waar u hebt gewoond. U kunt het uittreksel aanvragen in de gemeente waar u nu ingeschreven staat. Als u in het buitenland woont en daar ingeschreven staat, is de informatie hieronder niet voor u Een retorische vraag is een stijlfiguur waarbij een vraag wordt gesteld, waarop men geen antwoord verwacht. Het is de bedoeling dat de ontvanger (toehoorder, lezer) zich aangesproken voelt en voor waarheid aanneemt wat de zender (spreker, schrijver) suggereert. Niet-vragende intonatie. Een retorische vraag heeft de woordvolgorde van.

Historische vragen stellen — Historisch denke

Vraag 4 is verraderlijk, die wordt vaak voor een filosofische vraag aangezien. Je kunt op deze vraag namelijk ook meerdere antwoorden geven én je kunt erover nadenken. Het is tenslotte niet iets wat je kunt weten. Máár onder deze vraag ligt geen 'wat is-vraag'. Je gaat niet een bepaald begrip onderzoeken. Daarom is het een verbeeldingsvraag Een inschatting. Uiteindelijk zijn er echter twee echte argumenten waarom de Warren Commission besloot dat Oswald de moordenaar moest zijn. De ene reden is een inschatting van het karakter van de man: iemand die meende door het leven tekort te zijn gedaan (hij hield een historisch dagboek bij), die de Sovjet-Unie had bezocht, die contact had gezocht met de communisten op Cuba en die meer.

Stimuleren van historische vragen door leerlingen

Bronnen + historische vraag - Leer en inspiree

 1. Historisch redeneren in het klaslokaal Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben een analytisch kader ontwikkeld om te onderzoeken in hoeverre leerlingen historisch redeneren en van welke kwaliteit dat redeneren is. Het kader maakt het volgens de onderzoekers ook mogelijk te bestuderen wat effectieve instructiemethoden zijn om het historisch redeneren mee te stimuleren
 2. Een retorische vraag is een stijlfiguur. Een retorische vraag wordt gesteld als een vraag, maar heeft vaak de intonatie van een mededeling. De steller van een retorische vraag verwacht geen antwoord op zijn vraag, maar wil graag dat de ontvanger van de vraag zich aangesproken voelt
 3. Nadenken over wat een historische vraag is, roept ook de vraag op wat geschiedenis is en wat het niet is, met andere woorden een definitie van de geschiedeniswetenschap. Het kan dus een manier zijn om met leerlingen van de eerste graad daarover na te denken. Zo werk je ook aan leerplandoel 22
 4. Een 'hoe komt het'-vraag levert bijvoorbeeld een informatie op over hoe iets is ontstaan. Je kijkt dan terug en analyseert wat er toe heeft geleid dat dingen nu zijn zoals ze zijn. Dat helpt om iets te begrijpen, om inzicht te genereren, maar levert nog geen handvaten op voor de toekomst

Waarderende vraag. Een waarderende vraag is anders dan een beschrijvende of de verklarende. Zelfs als meerdere mensen hier ja op zouden zeggen, is de uitleg waarom altijd een persoonlijke, eigen mening. Wat hierbij dus van zeer groot belang wordt is, is hoe je jouw mening uitlegt Vraag: Wat is een waar geloof? Antwoord: Toch kan het zijn, dat de duivel jou met een historisch geloof ook in slaap sust. Nee, je weet wel, dat het niet genoeg is om mee te sterven, maar eigenlijk bewijs je, dat je denkt, dat het wel genoeg is om mee te leven. En dat is een even kwalijke vergis­sing,. Uittreksel bevolkingsregister. Het uittreksel uit het bevolkingsregister (uittreksel BRP) is een bewijs dat u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.Er bestaan ook uittreksels BRP met meer gegevens dan het standaarduittreksel Leer een historisch essay schrijven dat uw schrijfvaardigheid en uw begrip van het materiaal aantoont. stappen Deel 1 van 5: Bereid je voor om je essay te schrijven. Evalueer de open vraag. Het eerste wat je moet doen als je een historisch essay moet schrijven, is om de tijd te nemen om de vraag te evalueren die ze je stellen marx heeft een boek vol theoreticha geschreven aangaande zijn visie op een eerlijke samenleving dmv socialisme en communisme. zijn theorie is door de realiteit ten negatieve ingehaald. het systeem bleek in de praktijk niet goed voor het volk, de machtpositie van de enen leider die net iets gelijker was dan al zijn landgenoten werd en word vaak misbruikt. macht kan vaak corrupt maken. het.

Zijn gedicht 'I, too, sing America' is een sprekend voorbeeld van het zelfvertrouwen en optimisme bij de zwarte bevolking. Het geeft uitdrukking aan een geloof dat er weldra geen ongelijkheid meer zal zijn tussen ex-gekoloniseerde en ex-kolonisator, ondanks de verschillen, want die mogen blijven bestaan Wat is de verteltijd (de tijd die het kost om de gebeurtenissen te vertellen in pagina's of hoofdstukken)? Is er tijdverdichting (in een paar zinnen veel tijd overbruggen) of zijn er sprongen in de tijd (tijd overslaan)? Historische tijd. Gebeurtenissen in een roman spelen zich meestal af in een bepaalde tijd

Het formuleren van een morele vraag Inleiding: Morele vraag Een moreel oordeel is een antwoord op een morele vraag die we onszelf stellen. Het stellen van een morele vraag is zeker niet vanzelfsprekend. In de dagelijkse praktijk geven we vaak intuïtief een moreel oordeel zonder dat er een vraag aan voorafgaat of een probleem gesteld wordt Je ziet ook op welke pc's de software allemaal staat, en klik je op een pc, dan ga je naar specifieke hardwarekaart van die pc waarop staat welke andere software er allemaal op is geïnstalleerd. Voor de inrichting van RBAC is CMDB een ideale tool dat antwoord geeft op de wat- en wie-vraag Een literaire stroming is een geheel van inhouds- en vormkenmerken die binnen een bepaalde periode in meerdere letterkundige werken voorkomen. bv In de Renaissance was het sonnet een algemeen nagestreefde en geappreciëerde dichtvorm; een naturalistische roman (eind 19e eeuw) beschrijft steeds het negatieve, onvermijdelijk slechte en verdorvene in een personnage en dus in de maatschappij Dit kan door het stellen van de vraag: Wie of welke instelling heeft zich in het verleden (beroepsmatig) beziggehouden met het onderwerp van mijn onderzoek. Indien je bijvoorbeeld wilt weten wat de bouwhistorie van een bepaald pand is, kun je de betrokken partijen erbij bedenken (architect, gemeente, aannemer, bewoners, eigenaar)

Een gewone vraag, want het antwoord is een FU. Bijvoorbeeld: Je kunt een kleur lichter maken door er wit bij te mengen Om te bepalen of een vraag een levensvraag is, kijk je naar het antwoord. Is het antwoord een FU of een PU (of bestaat het uit meerdere FU's en/of PU's) dan is de vraag een gewone vraag en circulaire vraag is een vraag waarbij iemand uitgenodigd wordt om iets over een ander te zeggen in het bijzijn van die ander. Een circulair interview, bestaande uit een reeks van dit type vragen, duiden we ook wel aan als 'constructief roddelen'. Men zegt wat men denkt over de ander, niet tegen een collega bij het ko!eapparaat die e Een site die gaat over de kunst van het stellen van vragen, moet natuurlijk uitleggen wat een vraag is. Nu lijkt deze vraag niet echt lastig: een kind van een jaar oud - zo is mijn ervaring - weet al heel goed wat een vraag is. Althans: weet vragen te stellen (wat nog niet hetzelfde is als weten wat een vraag is natuurlijk ) Een monument is een gebouw met cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. In Nederland zijn er verschillende typen monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten. Hoewel het om vervoermiddelen gaat, wordt mobiel erfgoed toch vaak tot de monumenten gerekend Omdat een historische hoofdpersoon zijn beslissingen benodigde lesmateriaal van zodanige kwaliteit zal moeten zijn dat die paar ontmoetingen met de historische cultuur een geslaagde is. De vraag welke teksten het meest Qua omvang en allure is het gebodene nog maar een flauw aftreksel van wat de literatuurgeschiedenissen.

Historisch denken - Leerplan geschiedeni

Formuleren van een (onderzoeks)vraag - Geschiedenis Vandaa

Provincies, gemeenten en waterschappen moeten op grond van de Archiefwet 1995 een archiefbewaarplaats aanwijzen. Voor het Rijk regelt de wet wat de archiefbewaarplaatsen zijn: het Nationaal Archief in Den Haag en de rijksarchiefbewaarplaatsen bij de Regionaal Historische Centra in de andere provinciehoofdsteden Wat is een filosofische vraag? Dat is een vraag die je thuis zittend aan je bureau kunt beantwoorden. Om op een filosofische vraag een antwoord te vinden hoeven we niet het laboratorium in. De straat op om enquêtes af te nemen is ook niet nodig. Waarom hoeft de filosoof dat allemaal niet doen? Omdat filosofische vragen helemaal gee Geef een korte weergave van de historische achtergrond bij het onderwerp. Na het introduceren van het onderwerp geef je in een aparte alinea aan wat de directe aanleiding voor het schrijven van het werkstuk is. de centrale vraag nader specificeren door deelvragen. een definitie geven van de belangrijkste begrippen uit de centrale vraag Voorbeeld van een waarderende vraag. Was het nodig dat de Nederlandse regering vanaf de jaren '80 een begin maakte met de herziening van de verzorgingsstaat? Om op een historische (hoofd)vraag antwoord te kunnen geven, is het meestal handig om een aantal deelvragen te formuleren

Wat nog belangrijk is om te weten, is dat je de vraag precies zo moet stellen. Vraag dus niet ben je narcistisch, dan krijg je wellicht een andere uitkomst. Een ware narcist zal dat niet genoeg vinden om zichzelf te omschrijven. Hij/zij is niet narcistisch, hij/zij is een narcist. Rechtstreekse identificatie, voor minder doet een narcist. De historische ervaring voert ons daarmee terug naar een pre-kentheoretische denkwereld waarbinnen de vraag of men zich wel of niet vergist inzake een historische ervaring een 'category-mistake' is. Ik verschil hier evenwel van mening met Tollebeek en Verschaffel in hun verrassende en fijnzinnige karakteristiek van de historische ervaring 6 feb. 2021 - Historische verhalen: Een vreemd verhaal. Kasteel Batestein en de Grote Geus. De zuurkool van Bommen Berend. De marketentster van de Fransebaan. Ridder Jan met de Kaak. De strijd rond de turfvaart. Aletta Jacobs. Het woud zonder genade. De Arnhemse zwaardveger. De Wanda-sage. Het wonderbare vlas. Drievoudige moord in het Koekangerveld

wat is een CAT? Bij een CAT wordt aan de hand van een casus uit de praktijk een klinische vraag gesteld, waarop een antwoord wordt geformuleerd dat onderbouwd is met het beste wetenschappelijke bewijs op dat moment voorhanden Wat is de geschiedenis van drugs? In 4000 v.Chr. werd in het huidige Iran en Irak opium verbouwd. De eerste teksten over alcohol dateren van 6000 v.Chr. De eerste puur chemische drug amfetamine werd voor het eerst gemaakt in 1887 Ts. 13, 168 en nog hoeufft [1836] i.v., die verband aanneemt met os. syl, sul, sylh, sulh 'ploeg' en os. sulung, suling `oppervlakte lands die in een dag door een ploeg kan worden bewerkt'. ᴁ— Ben. voor een landmaat met regionaal varieerende grootte van 20 tot 32,5 are; een kwart van een bunder; dagmaal Bij historisch redeneren gaat het niet om vragen als wie, wat, waar en wanneer, maar om beschrijvende, causale, vergelijkende en evaluatieve vragen. Wanneer begon de Koude Oorlog is dus geen vraag die zal leiden tot historisch redeneren. Dit wordt anders als je aan de vraag ''volgens jou' toevoegt, dan wordt het een evaluatieve vraag

Een open vraag is een vraag die naar uitgebreide en verklarende antwoorden zoekt. Je nodigt je gesprekspartner uit om veel informatie te geven. Ze vragen vaak naar het wat, waar, wie, waarom, waarmee en het hoe. Voordelen: De vragen leveren veel informatie op en de opdrachtgever hoeft niet veel inspanning te leveren, de ander is vrij in het formuleren van een antwoord en zal dus het meest van. Heel duidelijk was dat hij de Wat vraag scheidde van de Hoe vraag. Hij was autoritair over de Wat vraag, maar liet de Hoe vraag aan ons over. Voor mij was dat vooral in het begin wennen, totdat ik doorkreeg hoe dit werkte en ook deze techniek met mijn eigen mensen ging toe passen. Dit was een enorme Eye opener FAQ bij Zelf Beleggen | Hier vind je direct een antwoord op de meest gestelde vragen. | Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.| BinckBan

Nederlandse man om het leven gekomen nadat vrachtwagen

Een beschermd stadsgezicht is een gebied met bijzondere kwaliteiten. Het gaat dan niet om een enkel gebouw maar om een heel gebied met gebouwen, straten en groen dat van grote historische waarde is. De stad wil dat graag zo graag behouden. Doel is het historische karakter van zo'n gebied zoveel mogelijk te behouden of terug te brengen Stel een vraag Onze wijken Woningaanbod. Sluiten Menu Vorige. record_voice_over. Lees voor. Wat is een historisch uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP)? Dit is een officieel bewijs dat u staat ingeschreven in uw gemeente. Hierop staat hoe lang u heeft gewoond in de woning waar u nu woont Op een hoogtekaart ziet u op een door u gekozen kaartblad per hectare de hoogte van het terrein. Deze kaart is op schaal 1:10.000. Meer info en bestellen Heb jij een vraag? Wat een gedoe, Hoe zit het met historische foto's uit de tweede wereld oorlog bijvoorbeeld, waar personen opstaan die met naam bekend zijn

Historische methode - Wikipedi

Historische kaarten 1:25.000 zijn uitgegeven tussen 1935 en nu. Nuttige informatie voor stamboomonderzoek en landschapsreconstructie. Meer info en bestellen Een open vraagstelling formuleer je ook door te beginnen met: Zou het niet geweldig zijn als, Hoe zorgen we dat, Bedenk nieuwe manieren om, Wat als . Stel de volgende vraag om van een gesloten vraag een open vraag te maken: Waarom willen we dat

Wat het publiek echter concreet ziet, is een rij soldaten die zich vastklampt aan elkaar. Een ander voorbeeld van context is de foto waarop Adolf Hitler te zien is. Hij loopt op zijn gemakje rond in het pas veroverde Parijs met een grote groep Nazileiders De woningruil vraagt u aan via het onderstaande formulier. U voegt daar de volgende gegevens aan toe: een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) van uw gemeente waarop al de historische woonadressen van u, uw partner en uw kinderen/medebewoners vermeld staan Pompeii, een historische Romeinse stad Pompeii werd 16 jaar voor de beroemde uitbarsting van de Vesuvius getroffen door een aardbeving. Pompeii was nog druk bezig met de wederopbouw, toen het vernietigd werd door de explosieve eruptie van de Italiaanse vulkaan Vesuvius in het jaar 79 n.C. De eerste archeologische opgravingen van de oude historische stad werden gedaan in de 18de eeuw Wat verder opvalt is dat de laatste 30 jaar vooral november ook een erg goede beursmaand is gebleken. Tussen 1950 en 2019 stegen de koersen in 67% van de gevallen in november. Voor december geldt zelfs dat de S&P 500 in 74% van de gevallen een stijging liet zien. Wat verder opvalt is dat januari historisch gezien eveneens een sterke beursmaand is

Retorische vraag - 5 definities - Encycl

Tijdens een historisch onderzoek kom je een bron tegen en je vraagt je af of deze bron bruikbaar is voor je onderzoek. Hoe vind je een antwoord op die vraag? 1. Het antwoord is in de eerste plaats afhankelijk van wat je precies onderzoket, met andere woorden, wat is precies je onderzoeksvraag. 2. Vervolgens kijk je welke informatie de bron bevat De onderstaande grafiek toont de AEX-index met daaronder een weergave van de historische volatiliteit. Wat mogelijk als eerste opvalt, is dat de historische volatiliteit wordt weergegeven als percentage. Dit is de gerealiseerde beweging van de afgelopen 30 dagen omgerekend op jaarbasis

Hoe vraag ik een historisch uittreksel (adresoverzicht

Hoe vraag ik een historische geboorteakte, trouwakte of overlijdensakte aan? Voor een historische akte kunt u terecht bij het Stadsarchief. Dit geldt voor: een geboorteakte van honderd jaar oud of meer; Benieuwd wat er allemaal te doen is in de stad? Op. De initiële vraag is de behoefte naar een bepaald product bij potentiële klanten die dit product op dit moment nog niet bezitten. Wanneer een product voor het eerst wordt aangeschaft spreken we van een initiële aankoop. Het begrip initiële vraag heeft betrekking op duurzame gebruiksartikelen

Retorische vraag - Wikipedi

Het is een samenvoeging van British of Brittannië en exit. Sinds 1 februari 2020 is Brexit een historische gebeurtenis. Woorden waarmee we een historische gebeurtenis benoemen, krijgen een hoofdletter. (1) Nu de Brexit een feit is, kunnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over de details van hun toekomstige relatie Een historische film is een genre film waarin een gebeurtenis uit de geschiedenis centraal staat. Het gaat over een bepaalde tijd uit de geschiedenis of over belangrijk persoon uit de geschiedenis. Een voorbeeld van een tijd uit de geschiedenis is de Tweede Wereldoorlog.Er zijn veel films gemaakt die gaan over die tijd U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) aanvragen waarop uw historische adressen vanaf 1 oktober 1994 staan Gisteren was een historische dag op de zilvermarkt. Eéntje voor de geschiedenisboeken. Op de Comex, waar de zilverfutures verhandeld worden, werden er meer dan 1,5 miljard ounces zilver verhandeld. Dit terwijl de wereldwijde zilvermijnen jaarlijks maar 800 miljoen ounces naa Een beschouwing is een tekst die ervoor zorgt dat de lezer over een probleem of kwestie gaat nadenken. Het is een tussenvorm van uiteenzetting en betoog. In een beschouwing wordt net als in een uiteenzetting uitleg gegeven over een onderwerp

Video: Wat is een filosofische vraag? Filosovaardig

Wat is een historisch feit? Historie

Eén voucher staat gelijk aan een advies door één van de experts van Historisch Centrum Overijssel, de IJsselacademie en Rijksmuseum Twenthe/De Museumfabriek. Het advies kan gaan over collectiebeheer, depots, vrijwilligersbeleid, presentatie of een andere vraag waar de organisatie tegenaan loopt wat is de netto nieuwwaarde en historische bpm van een BMW R 1200 GS uit 02 2005? Vraag gesteld door aapdewit op 07 maart 2018 . voor Impor Auteurs. drs. Wim van Es RA Ik heb een vraag Wim van Es RA is als partner werkzaam in de vestiging Rijswijk van accountantsbureau Grant Thornton en sinds 1988 werkzaam binnen de accountancy. Hij is als accountant en adviseur met name betrokken bij grote en middelgrote bedrijven binnen het MKB. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn advisering in de.. Dit is een diepgaand marktrapport en biedt alles wat u moet weten over de Smartphone Integrated Circuits-markt. Het bevat de marktvolumes voor Smartphone Integrated Circuits huidig en laatste nieuws en updates over de huidige marktsituatie, historische gegevens, huidige markttrends en deze factor die waardevol en ondersteunend is voor het bedrijf Dit is een diepgaand marktrapport en biedt alles wat u moet weten over de Inks-markt. Het bevat de marktvolumes voor Inks huidig en laatste nieuws en updates over de huidige marktsituatie, historische gegevens, huidige markttrends en deze factor die waardevol en ondersteunend is voor het bedrijf

Wat is de betekenis van historisch - Ensi

Het grootste probleem bij het doen van een onderzoek is niet dat je te weinig informatie hebt. Meestal heb je zo veel informatie dat je afdwaalt van wat je eigenlijk had willen onderzoeken. Bij een onderzoek is het daarom verstandig om één centrale vraag te stellen. Je onderzoek moet een antwoord geven op deze vraag Soms denken mensen dat ze een open vraag hebben gesteld terwijl dat niet zo is. Om tijdens een gesprek op de juiste manier open vragen te stellen, moet je dus zorgen dat je precies weet wat de kenmerken zijn van een open vraag. Nadat je een open vraag gesteld hebt moet de ander meestal even over het antwoord nadenken Met een open vraag geef je je gesprekspartner de ruimte om te vertellen wat hij belangrijk vindt. Hij kan zijn eigen antwoord formuleren en zelf de richting en inhoud van het gesprek bepalen. Als je open vragen gebruikt, heb je wel kans dat de ander (te) erg uitweidt over het onderwerp Wat een goede manier om de PICO-vraag uit te leggen, heel fijn dat je dit zo kort en krachtig hebt gedaan. Het leest prettig en het is duidelijk. Je beschrijft dat je de PICO-vraag hebt gebruikt bij het lezen van het artikel

Voor scholieren: een spreekbeurt, presentatie of werkstukExclusieve eiken Fineer deuren - Historisch HoutSint Nicolaas, tegenwoordig Sinterklaas genoemdOude prenten van Amsterdam, vogue, kunstenaars, van GoghBekende Scheveningse krokettendraaier met pensioen: 'GaDe Gouden Driehoek | Connections

'Wat is de vraag?' geeft een praktische aanpak en krachtige tools die je helpen om een goed marktonderzoek op te zetten. Onder 'goed' marktonderzoek verstaan we onderzoek dat daadwerkelijk gebruikt kan worden als fundament voor (marketing)beslissingen Een dergelijke schaal is altijd onderdeel van een gesloten vraag (een vraag waarbij de antwoorden al voor de respondent zijn ingevuld). Dus wat is een enquêtevraag met een Likert-schaal? Dat is een vraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een schaal met 5 of 7 punten, van het ene uiterste tot het andere Antwoord. Beste Lise, Voor je examen zal het antwoord te laat komen, maar hopelijk is het toch goed gegaan. Over het algemeen kan je zeggen dat iets wat verandert of beweegt, dynamisch is.Statisch betekent dan dat alles onveranderd blijft.Zo zou je een standbeeld statisch kunnen noemen, en een danser dynamisch De sjiieten, een minderheid, beschouwden Ali en zijn nageslacht echter als de rechtmatige erfgenamen van de islam. Tijdens de oorlogen tussen de soennieten en de sjiieten in de 7e, 8e en 9e eeuw werden 12 sjiitische leiders vermoord Vraag en antwoord - Herregistratie. 29 vragen en antwoorden over Herregistratie. Wat heb ik als werkgever te maken met het BIG-register? Waarom is het handig om het BIG-register te raadplegen? Wat is een gewaarmerkte kopie? Wat is mijn herregistratiedatum? Is uitstel van herregistratie mogelijk

 • Buscamper Automaat enkele bedden.
 • Eucalyptus op stam snoeien.
 • Rosacea foto's.
 • Unbalanced output to balanced input.
 • Chrome access camera Mac.
 • Jordan Peele imdb.
 • Canon AE1 batterij.
 • 3Doc Out.
 • BBQ voor 7 personen.
 • Gratisbeelden Runnerz.
 • Siberië taal.
 • Waar is de hongerspelen uitgegeven.
 • Paw Patrol accessoires.
 • Apenheul congrescentrum.
 • Soorten condensatoren.
 • Muze betekenis Wikipedia.
 • Militaire eten.
 • Meetinstrumenten Acute zorg.
 • Unbalanced output to balanced input.
 • BCC adressen terugvinden.
 • Xenon verlichting auto inbouwen.
 • Havermelk.
 • Ets sjabloon maken.
 • Elektrische poortopener.
 • Raptor armor ark.
 • Matroesjka Poppen Speelgoed.
 • Spreiding en Steekproeven.
 • Extrapoleren betekenis van Dale.
 • Taro Zaden.
 • Smyths Toys ireland.
 • Plastic bekerhouders action.
 • Houding verbeteren tape.
 • Illustrator cut off outside artboard.
 • Schildpadden lagere taxa.
 • Embed code Spotify.
 • Victoria of Prussia.
 • PrimaDonna Swim Holiday.
 • Kosh iep smart.
 • Adderall kopen België.
 • Pieker kwartiertje.
 • Bladluis groene zeep.