Home

Wat is specialistische GGZ

Wat is Specialistische GGZ zorg? De Specialistische GGZ zorg wordt ook wel psychotherapie of klinische psychologie genoemd. Onder Specialistische GGZ zorg wordt verstaan de diagnostiek en behandeling van complex ernstige tot zeer ernstige problemen. In Basis GGZ zorg worden lichte, matige en ernstige, niet complexe klachten behandeld, vaak kortdurend en klachtgericht De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgen op de juiste plaats. De huisarts is verantwoordelijk voor de behandeling van lichte psychische klachten. De huisarts kan mensen met matige tot zware psychische problemen doorverwijzen naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ Wat is de specialistische ggz? Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Een multidisciplinair team behandelt veelal deze patiënten met complexe stoornissen of stoornissen met een duidelijk risico voor de cliënt of zijn/haar omgeving In de specialistische GGZ kun je beter geholpen worden als er meerdere soorten psychische klachten tegelijk spelen, of de problematiek te heftig is om in de Basis GGZ te behandelen. Je kunt een intensievere en langdurigere behandeling krijgen in de SGGZ, waar tevens vaker een multidisciplinair team samenwerkt om de behandeling vorm te geven

Wat is Specialistische GGZ zorg? Praktijk Baeten

Wat is het verschil tussen basis en specialistische GGZ? Bij basis ggz (bggz) pakken we problemen meestal aan vanuit 1 deskundigheidsgebied (monodisciplinair), je krijgt individuele behandeling en de behandeling duurt kort. Bij specialistische ggz (sggz) behandelen we problemen juist vanuit meerdere deskundigheidsgebieden (multidisciplinair) Basis GGZ of Specialistische GGZ Basis GGZ of Specialistische GGZ Sinds 1 januari 2014 is de huisarts meer verantwoordelijk voor de behandeling van psychische klachten. Dit doet de huisarts samen met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Specialistische GGZ: Verwijzing via de huisarts of bedrijfsarts nodig; Complexe en ernstige psychische aandoeningen; Tweedelijns psychologische zorg; Behandeling en/of opname in een instelling; Begeleiding verpleegkundige (ambulante) zorg; Wat is het verschil tussen basis- en specialistische GGZ Basis-ggz. Ozp's. Nee. Na 365 dagen aaneensluitend verblijf is er sprake van langdurige ggz. Dit wordt bekostigd met de zzp's ggz. Vanuit het zzp-ggz wordt alle zorg in het kader van een ggz-diagnose geleverd, ongeacht het type ggz-diagnose die hieraan ten grondslag ligt De meeste behandelingen in de ggz hebben het gewenste effect, maar in sommige gevallen is zelfs behandeling in de specialistische ggz onvoldoende. Bijvoorbeeld omdat de problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn of omdat de combinatie van klachten moeilijk is te behandelen. Voor deze patiënten is er hoogspecialistische ggz

Wat is specialistische, veelvoorkomende jeugd-ggz? In de specialistische, veelvoorkomende jeugd-ggz gaat het om hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudige en/of complexere psychische problematiek. Deze hulp kan vaak goed in de regio plaatsvinden. Doorgaans is er langerdurende specialistische hulp en ondersteuning nodig Alle informatie over de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) hebben we hier samengebracht. U vindt hier de behandelingen die u in rekening mag brengen en tegen welk maximumtarief. Daarnaast leest u hoe u als zorgaanbieder declareert en hoe wij daarop toezicht houden. Ook vertellen wij u meer over het publiceren van wachttijden. Op dit moment werken we aan de nieuwe.

Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Geestelijke

Wat is basis-ggz en specialistische ggz? - Mentaal Bete

 1. Specialistische ggz . Aanmelden Onze locaties . Specialistische hulp. Onze behandeling stemmen we af op wat je wilt en kunt. Je staat er niet alleen voor. Specialist in psychiatrie, Antes en Parnassia. Antes en Parnassia bieden hulp aan volwassenen (vanaf 18 jaar).
 2. De meeste patiënten met psychische problemen kunnen goed worden behandeld door de huisarts, POH of de (specialistische) ggz
 3. dfulness, systeemtherapie en psychomotorische therapie. Ook heb je een keer in de week een individueel gesprek met jouw vaste behandelaar. Wat is een GGZ dagbehandeling
 4. Regiebehandelaarschap GGZ. Het regiehandelaarschap in de GGZ is voor de gz-psychologen en specialisten een belangrijk thema. Door het advies van de commissie Meurs zijn met ingang van 1 januari 2017 het kwaliteitsstatuut en regiebehandelaarschap in de plaats gekomen van het hoofdbehandelaarschap als wettelijke leidraad
 5. Wat is het verschil tussen de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ? Sinds 1 januari 2014 is de eerstelijns psychologische zorg vervangen door de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Van de patiënten die in de GBGGZ worden behandeld, is de stoornis van lichte tot matige, niet complexe aard
 6. deren van die klachten. Een behandeling duurt ongeveer vijf tot maximaal twaalf sessies per jaar. Hoeveel behandelsessies je nodig hebt, bepaal je vooraf samen met je behandelaar
 7. 1. Wat is gespecialiseerde ggz? Gespecialiseerde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) is diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische aandoeningen door psychiaters en klinisch psychologen. Onder gespecialiseerde ggz valt niet: behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of.

Wat is Gespecialiseerde GGZ? - Psyne

GB-ggz en S-ggz De huisartsenpraktijken, psychologenpraktijken en de psychiaters die binnen Provico samenwerken hebben we voor u in kaart gebracht. Per zorgaanbieder is aangegeven of het een huisarts, een professional uit de generalistische basis-ggz en/of een professional uit de specialistische ggz betreft De Specialistische GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. Onze praktijk biedt behandelingen in zowel de GB-GGZ als de S-GGZ. Toewijzing naar de GB-GGZ en S-GGZ . De toewijzing naar de GB-GGZ gebeurt door de huisarts en de praktijkondersteuner als er sprake is van psychische problemen Wat is S-GGZ? In de Specialistische GGZ (S-GGZ) worden klachten behandeld die, op basis van wetenschappelijk onderzoek, een intensievere aanpak vragen dan de klachten passend in de GB-GGZ. De verwijsbrief. De huisarts verstrekt een verwijsbrief, digitaal of op papier Specialistische GGZ: Persoonsgericht/Complex U kunt doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ als u last heeft ernstige en/of complexe psychische of psychiatrische klachten. In de specialistische zorg zal daarnaast ook veel nadruk liggen op het proces wat iemand doormaakt,. Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische en psychosociale problemen die te complex zijn voor de eerstelijns psychologische hulp. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog

Wat is specialistische GGZ? - René van Dies

Mentale gezondheid; Therapie; Menselijk lichaa Wat is eerstelijns ggz en wat is tweedelijns ggz? Het grootste verschil tussen een eerstelijnsbehandeling en een tweedelijnsbehandeling is de duur van de behandeling en de zwaarte van de behandeling. Behandeling in de eerste lijn is bedoeld voor mensen met lichte tot matige klachten. De behandeling is meestal kortdurend De GGz Praktijk leert graag wat de beste behandelingen zijn. We leren dat uit boeken. Maar ook leren we graag van u. Omdat de GGz Praktijk simpel georganiseerd is hebben we veel tijd voor diagnostiek en behandeling. Alles wat we daarin leren leggen we op slimme manieren vast. We hebben onnodige vergaderingen door Kennisspiralen vervangen Derdelijns-GGZ is die specialistische GGZ waar zowel mensen terecht komen via verwijzing uit de eerste lijn als uit de tweede lijn. In de tweede lijn wordt in principe de gehele waaier van psychiatrische klachten behandeld, maar voor complexe, weinig voorkomende of zeer ernstige stoornissen wordt ook vanuit de tweede lijn doorverwezen naar de derde lijn

Wat is Specialistische GGZ- Neurosca

In de basis-ggz bieden we kortdurende behandelingen voor psychische klachten die niet heel ernstig zijn. Ook als u langerdurende psychische problemen hebt waarvoor u niet zo vaak (meer) hulp nodig hebt, kan de basis-ggz helpen. Wat is Prezens? Prezens is een onderdeel van GGZ inGeest BASIS GGZ . Indigo is, naast detacheerder van POH-GGZ, een aanbieder van Basis GGZ.De Basis GGZ is de brug tussen de huisarts en de POH-GGZ en de Specialistische GGZ. De Basis GGZ is toegankelijk voor cliënten met een psychische stoornis (DSM) die door de huisarts en POH-GGZ onvoldoende kunnen worden behandeld, maar voor wie SGGZ weer te intensief is GGZ Noord is een kleinschalig mentaal behandel centrum waar een psychiater en psychologen werken. Desgewenst kunnen wij een systeem- en relatietherapeut, en een verpleegkundig specialist inschakelen. De behandelingen worden na je verwijzing vergoed vanuit de basisverzekering en vallen ten laste van het eigen risico. Er gelden voorwaarden voor de hoogte van deze vergoeding, vraag het [ 1. Wat is gespecialiseerde ggz? Gespecialiseerde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (gespecialiseerde ggz) is diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische aandoeningen die psychiaters en klinisch psychologen plegen te bieden. Onder gespecialiseerde ggz valt niet Voor specialistische jeugdhulp hebt u een verwijzing nodig van het buurtteam, de huisarts of jeugdarts, SAVE of een medisch specialist. 2 zorgaanbieders voor alle wijken vanaf 1 januari Zorgaanbieders KOOS Utrecht en Spoor030 bieden sinds 1 januari 2020 de specialistische jeugdhulp in alle Utrechtse wijken

Wat is de GGZ? (uitleg + betekenis) - Zorgwijze

Wat is het verschil tussen basis en specialistische GGZ

Specialistische GGZ Ook voor de geestelijke gezondheid bestaat er specialistische zorg: specialistische GGZ . Wanneer een patiënt zwaardere psychische problemen heeft, of de problemen van complexe of ernstige aard zijn, is het mogelijk dat de generalistische GGZ (eerstelijns GGZ) de benodigde behandeling niet kan bieden Labyrinth in Perspectief Stichting Labyrinth in Perspectief zet zich in voor familieleden en naasten van mensen met psychische of psychiatrische problemen, met of zonder diagnose door het organiseren van lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging etc. ; Medicijnen mee op reis In veel landen is het bezit en het gebruik van medicijnen die onder de Opiumwet vallen verboden Curatieve ggz, ambulant en tot max. 1 jaar verblijf. Uitgevoerd door eerstelijns ggz, eerstelijnspsychologen of basis ggz en tweedelijns ggz of specialistische ggz. Zvw: Zorg bij verstandelijke beperking en curatieve ggz, vanaf 1 jaar verblijf. Uitgevoerd door aanbieders gehandicaptenzorg en ggz. AWBZ: Jeugdzor

GGZ inGeest doet veel onderzoek en maakt gebruik van de nieuwste wetenschappelijke kennis in de behandelingen. Uit onderzoek weten we bijvoorbeeld dat naast uw psychische klachten ook andere dingen in uw leven belangrijk zijn voor uw gezondheid. Daarom besteden we aandacht aan werk, opleiding, wat u doet in uw vrije tijd en sociale contacten Wat als ik toch meer zorg nodig heb? In sommige gevallen blijkt dat verdere behandeling gewenst is. Daarom bieden we naast generalistische ggz ook specialistische ggz. Wil je meer weten over passende geestelijke gezondheidszorg? Op deze pagina van de Rijksoverheid lees je meer algemene informatie over de verschillende soorten ggz Curatieve ggz, ambulant en tot max. 1 jaar verblijf. Uitgevoerd door eerstelijns ggz, eerstelijnspsychologen of basis ggz en tweede­ lijns ggz of specialistische ggz. Zvw Jeugdhulp: Hulp bij psychische problemen, verstandelijke beperking, opvoedproblemen. Jeugdhulp zonder verblijf: • Wijk­ of buurtteam • Ambulante hulp op locatie aanbiede De basis GGZ biedt ruimte voor een beperkt aantal sessies, maximaal ongeveer 10. Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij je verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Wat kenmerkt Specialistische GGZ? De criteria voor verwijzing naar Specialistische GGZ zijn strenger dan voor verwijzing naar Basis GGZ

Basis GGZ of Specialistische GGZ - CURALIS ZOR

Alle informatie over de medisch-specialistische zorg (msz) hebben we hier samengebracht. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste wijzigingen in het registreren van zorg? Hoe levert u dbc-gegevens aan en welke subsidies zijn er voor acute zorg? Ook vindt u hier informatie over kaakchirurgie, geriatrische revalidatiezorg en ambulancezorg. Actuele ontwikkelingen ms Daarnaast biedt de POH-GGZ kortdurende behandelingen en begeleiding van patiënten met langdurige klachten aan. Indien nodig kan hij zorgdragen voor een 'warme' doorverwijzing naar de poliklinische basis GGZ en de specialistische GGZ. In het kort: • Informatie, advies en voorlichting • Probleemverhelderin

Specialistische GGZ Promentis biedt SGGZ aan in Sint

Ehealth goed opstarten met een trainingHeb ik ADHD? + Ik heb ADHD, wat nu? - Karify - NL

Gespecialiseerde ggz - NR/REG-1803a - Nederlandse

De meeste patiënten met psychische problemen kunnen goed worden behandeld door de huisarts, POH of de (specialistische) ggz. Voor sommige patiënten blijkt een dergelijke behandeling echter niet voldoende omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex en/of zeldzaam zijn en er vaak sprake is van therapieresistentie en co- of multimorbiditeit Psychische stoornissen behandelen we met aandacht voor jouw persoonlijke situatie, je kan doorgaans weer snel de draad van het dagelijks leven oppakken

Wat kan ik vinden onder de tabbladen in de onderhandelmodule Medisch Specialistische Zorg (MSZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Antwoord. Hieronder is er per tabblad beschreven wat u daar kunt vinden Wat kost het u om in behandeling te gaan bij Praktijk Baeten? Verzekerde zorg. In 2021 heeft u - wanneer bij u sprake is van psychische stoornissen - vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) Psychologische zorg nodig? Bekijk onze vergoeding voor psychologische zorg, mindfulness, cogmed, neurofeedback en seksuologische zorg Specialistische ggz Behandeling binnen de specialistische ggz vindt bij Mondriaan plaats via het behandelprogramma persoonlijkheidsstoornissen van PsyQ. Hier kunt u als (jong)volwassene terecht als er sprake is van complexe persoonlijkheidsproblematiek waar meer intensieve behandeling voor nodig is

Basis GGZ en Specialistische GGZ De gezondheidszorg kost (veel) geld en de overheid is doorlopend bezig om te proberen de kosten te beteugelen, ook voor de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) hoewel die overigens amper 5 % van alle kosten van de gezondheidszorg in Nederland uitmaakt Specialistische GGZ U kunt door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist naar Bouwman Psychiatrie voor specialistische GGZ behandeling worden doorverwezen indien behandeling binnen de basis GGZ niet toereikend is en er sprake is van zwaardere psychiatrische problematiek Wat is hoogspecialistische ggz? De meeste behandelingen in de ggz hebben het gewenste effect, maar in sommige gevallen is zelfs behandeling in de specialistische ggz onvoldoende. Bijvoorbeeld omdat de problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn of omdat de combinatie van klachten moeilijk is te behandelen Wat voorheen bekend stond als 'eerstelijns psychologie' wordt sinds 2014 'Generalistische Basis GGZ' genoemd, afgekort 'GBGZZ' of 'BGGZ'. Binnen de BGGZ vindt de behandeling plaats van lichte tot matige en niet-complexe psychische stoornissen. Grip Psychologen biedt kortdurende BGGZ behandelingen

Kiezen in de ggz

Wat wij bieden. Home / Wat wij bieden. Specialistische ggz. Bij Psychotherapie Praktijk Velp kunt u terecht voor behandelingen en/of diagnostiek van een breed scala van psychische klachten. We zijn gespecialiseerd in angst- en stemmingsklachten, trauma,. Ja, voor specialistische GGZ met opname betaalt u eigen risico. In dit kwaliteitsstatuut staat wat de zorgaanbieder voor u heeft geregeld over kwaliteit en verantwoording. Alle door Menzis gecontracteerde GGZ-instellingen hebben een kwaliteitsstatuut. Deze vindt u in onze Zorgvinder Sinds 2015 wordt er niet meer gesproken over eerstelijns en tweedelijns psychologische zorg, maar over generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Onder generalistische basis GGZ vallen milde en licht psychische klachten die vaak kort te behandelen zijn. Is dit niet voldoende? Dan word je doorverwezen naar specialistische GGZ Specialistisch: We bieden specialistische, vooruitstrevende behandelingen voor de meest voorkomende psychische problemen. Onze deskundige behandelaren zijn gedreven en werken volgens de laatste inzichten en wetenschappelijke onderzoeken. Respectvol: Wij zoeken naar verbinding door alles wat we doen helder en transparant te maken voor onze patiënt

Christelijk centrum Hezenberg voldoet aan de keurmerken HKZ-ISO 9001 voor specialistische GGZ, Keurmerk voor Basis GGZ en Keurmerk voor Christelijke Zorg Een specialistische GGZ behandeling is voor die klachten waar de zorgvraag groot is en de klachten complex zijn. In de SGGZ wordt multidisciplinair gewerkt. Dat betekent dat er meerdere therapeuten betrokken zijn bij een SGGZ behandeling. Dat kunnen bijvoorbeeld lichaamsgerichte therapeuten zijn, creatief therapeuten of een psychiater Specialistische ggz via Apanta-ggz Apanta-ggz is een erkende instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGZ). Hebt u patiënten met psychische en/of psychiatrische problemen, dan kunt u hen naar Apanta-ggz doorverwijzen voor diagnostisch onderzoek, behandeling of advies

Veelgestelde vragen over de jeugd-ggz - Kenniscentrum

Wat is poliklinische behandeling? Bekijk de locaties voor specialistische ggz. Meer weten? Ik ben nog geen cliënt bij GGZ Delfland. We helpen je graag. Vragen over behandelingen Naar Hulp & ondersteuning. Ik ben een cliënt bij GGZ Delfland. Neem rechtstreeks contact op met je behandelaar of begeleider De leefstijltraining van Arkin BasisGGz is er voor iedereen die te veel drinken, drugs gebruiken, gokken of gamen en daar iets aan willen doen. Jouw eigen doel staat centraal: minderen of stoppen

Geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz

Wat is thuisbegeleiding? Gespecialiseerde thuisbegeleiding of specialistische begeleiding thuis is dus een beetje dubbelop. Vroeger werd thuisbegeleiding ook wel gespecialiseerde verzorging genoemd. Eleos, specialist in christelijke ggz. Ik kan mensen bijvoorbeeld voorbereiden op wat komen gaat in in de specialistische GGZ. En als de wachtlijst ergens lang is, laat ik mensen niet zwemmen, maar probeer ik alvast een eerste stap te zetten met een patiënt. In januari gaat weer gegarandeerd een post-hbo Praktijkondersteuner GGZ van start Deze module geeft aan wat de huisarts kan bieden aan patiënten met psychische problemen en wie zij verwijzen naar de generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz. De zorg omvat psychiatrische en somatische zorg, psychologische interventies en herstelondersteunende zorg en is gestoeld op enkele algemene principes GGZ Noord is een kleinschalige persoonsgerichte praktijk voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Specialismen: angst, stress en somberheid. wat ons team dagelijks inspireert om bij te dragen aan het verhogen van de medische mentale gezondheid van cliënten

Hoe werkt de ggz? - de Nederlandse ggz

GGz Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. Wij behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden. We bieden onze zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten aan De Specialistische GGZ is voor mensen met ernstige, ingewikkelde psychische problemen waardoor het dagelijks leven flink is verstoord. U krijgt ook Specialistische GGZ als u spoedeisende hulp nodig hebt. De behandeling bestaat vaak uit gesprekken en kan worden aangevuld met andere soorten therapie, medicijnen en hulp via internet Wat is GGZ De Geestelijke gezondheidszorg ( GGZ ) houdt zich bezig met de psychische gezondheid van mensen. In de GGZ doet men onderzoek, streeft men ernaar psychisch aandoeningen te voorkomen, en is de kennis in huis om psychische problemen te behandelen en genezen

Een zorgmachtiging is een machtiging van de rechter waarmee verplichte zorg op grond van de Wvggz toegepast kan worden. Een zorgmachtiging is mogelijk als een psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel. Maar alleen als vrijwillige zorg niet mogelijk is, en verplichte zorg de enige manier is om het ernstig nadeel weg te nemen De behandeling bij Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: We voorkomen onnodig doorverwijzen. We bieden herstelondersteunende zorg.; We zetten ervaringsdeskundigheid in.; We maken gebruik van blended e-health.; We wisselen actief kennis uit Wat krijgt u vergoed? U kunt met psychische klachten terecht bij uw huisarts. Verwijst die u door naar de Basis GGZ De behandeling van lichte tot matige psychische problemen door een psycholoog of psychotherapeut. of Gespecialiseerde GGZ De behandeling van patiënten met ernstige psychische problemen door een klinisch (neuro-)psycholoog, psychotherapeut of psychiater, eventueel in een instelling. POH-GGZ (spoed) consultatie, collegiaal overleg of aanvullende diagnostiek; beslisboom wanneer verwijzen naar Basis GGZ of Specialistische GGZ; een screeningsinstrument; voorafgaand, tussentijds en na de behandeling blijven we informatie over de voortgang delen, zodat jij en jouw POH-GGZ altijd op de hoogte zijn en de regie houden

Dagboek OntspannenVerbouwing bij GGZ - Van Deldenover ons – GGz CentraalMerel Schreuder - AltrechtHuisarts ziet toename zware psychische problematiek in

SPECIALISTISCHE GGZ. Het effect van alle specialistische GGz-behandelingen die we aanbieden, is wetenschappelijk aangetoond óf wij werken daaraan mee. Jongeren bespreken samen met een psychiater welke mogelijkheden voor medicatie er zijn, wat het te verwachten effect is én wat de bijwerkingen kunnen zijn Pensioen in de specialistische ggz vanaf 1 januari naar PFZW Op initiatief van sociale partners is de verplichtstelling voor pensioenen in de intra- en extramurale zorg geactualiseerd. Voor de ggz-sector betekent dit dat alle werkgevers die specialistische ggz bieden, zich vanaf 1 januari 2021 verplicht moeten aansluiten bij Pensioenfonds Zor Bij zwaardere psychische problemen worden personen boven de 18 jaar doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ. Soms is er sprake van verblijf in een instelling. Voor de behandeling voor lichte tot matig ernstige, niet complexe stoornissen, wordt u verwezen naar de Generalistische Basis GGZ. Uw huisarts kan u vertellen voor welke GGZ u een verwijzing zult krijgen Wat is een POH-GGZ en wat doet diegene? Zorg voor geestelijke gezondheid en welzijn in de huisartsenpraktijk. In veel huisartsenpraktijken werkt een praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg, kortweg POH-GGZ.De POH-GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg De jeugd-ggz zit vanaf 1 januari 2015 niet meer in het basispakket van de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen vergoedt de gemeente de kosten van de behandeling in zowel de basis-ggz als de specialistische ggz Wat is ehealth? Ehealth is, kort gezegd, het toepassen van digitale middelen in de zorg. Dat is een heel breed begrip. Minddistrict bedoelt met ehealth: digitale middelen die mensen helpen om meer grip te krijgen op hun eigen geluk en gezondheid

 • Kitchen Nightmares watch online.
 • ANWB Creditcard verzekering.
 • Cri cru chat.
 • Cotton Eye Joe lyrics.
 • Feestdagen 2018 Nederland.
 • Vissersschip te koop.
 • Ramen Simulator.
 • Canon 5D Mark III.
 • Yvonne Lemmers Weekmenu.
 • Diepvries tafelmodel tweedehands.
 • Terrence howard instagram.
 • Gratis virusscanner gsm.
 • De Meander Leuven.
 • Cinema Tilburg.
 • Speelgoedwinkel Intertoys.
 • Newcastle United stadion.
 • Zwempak voor koud water kind.
 • Tekst stickers voor op hout.
 • Maturatiefase.
 • Buttons laten maken kleine oplage.
 • Balmain flip in 55 cm.
 • Richard Hammond age.
 • Villars sur Ollon ski.
 • Wetgeving handel met voorkennis.
 • Kaapverdische eilanden vakantie.
 • Sport ondergoed.
 • Paco Rabanne 1 Million Parfum.
 • Laveen vitamine D.
 • Parkside hogedrukreiniger onderdelen.
 • JEREMY meeks Instagram.
 • Elektrische fornuis op afbetaling.
 • Gedicht zwangerschap felicitatie.
 • Kaj van der Voort woonplaats.
 • Schroth therapie België.
 • Linnen zak bedrukken.
 • Individuele rondreis Amerika.
 • Vloerkleed Marrakech Karwei.
 • Hatchimals Action.
 • Sugar wax kopen.
 • Camera instelling dierentuin.
 • Gospelgroep Trinity.