Home

Richtlijn patiëntenvoorlichting

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II) ( www.agreetrust.org ), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen De richtlijn biedt aanknopingspunten voor zorgorganisatie, bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen, en bevat aanbevelingen voor implementatie. De richtlijn bevat daarnaast een weergave van de visie van patiënten op de zorg. De richtlijn sluit zo veel mogelijk aan bij de beschikbare internationale richtlijnen op het gebied van ECT het geven van adequate patiëntenvoorlichting. Doelgroep. De richtlijn beoogt een praktisch handvat te bieden aan behandelaars in de tweede lijn van de oudere patiënt met duizeligheid, zoals KNO-artsen, neurologen, klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde, cardiologen, radiologen, fysiotherapeuten en psychiaters Patiëntenvoorlichting Het NHG vindt het belangrijk dat patiënten goede en betrouwbare voorlichting krijgen over ziekten en aandoeningen. Daarom maakt het NHG verschillende producten ter ondersteuning van de voorlichting door huisartsen, vóór, tijdens en na het consult Patiëntenvoorlichting Onder patiëntenvoorlichting verstaat men een planmatig leer- en/of communicatieproces met een gericht doel dat in samenspraak met de patiënt wordt geformuleerd om zodanige veranderingen in kennis, inzicht, vaardigheden, attitude en gedrag te bewerkstelligen dat ee

Vijf stappen van veiligheidsmanagementHet NHG ondersteunt u met de vijf stappen van veiligheidsmanagement om de zorg aan uw patiënten zo veilig mogelijk te maken:Visie en beleid op patiëntveilige zorgverlening: belangenbehartiging Een werkcultuur die veiligheid ondersteunt: meetinstrument voor veiligheidscultuurLeren van fouten: Incidenten melden, analyseren en herstellen Patiëntenvoorlichting MijnNOV NOViteiten Magazine ZvB Jaarrede Murk Jansen Lezing Samen beslissen Pers Commissies ALV Prijzen Medische industrie Kwaliteit Patientenvoorlichting. Patiëntenvoorlichting. De NOV faciliteert de leden onder andere op het gebied van. Patiëntenvoorlichting Kwaliteitsvisitatie Klompvoetcentra Value based healthcare Opleiding Als van de richtlijn wordt afgeweken, moet dit - indien relevant - in overleg met de patiënt te gebeuren. Afwijkingen van de richtlijn moeten altijd beargumenteerd en gedocumenteerd worden Patiëntenvoorlichting Trigeminus neuralgie (aangezichtspijn) printen. Wat is het? De nervus trigeminus (drielingzenuw) is de vijfde hersenzenuw die het gevoel van het aangezicht verzorgt. De nervus trigeminus bestaat uit drie takken

Welke patiëntenvoorlichting is gewenst bij kinderen met IBD en hun familie en welke informatie is momenteel beschikbaar? Aanbeveling. Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit Onlangs verscheen de NVvP-richtlijn over patiëntenvoorlichting, bestemd voor werkenden in de GGZ. Systematisering is daarin het sleutelbegrip. Psychiaters moeten hun woordgebruik bij voorlichting beter afstemmen op de cliënt die tegenover hen zit. Een gesprek over de richtlijn met de voorzitter van de commissie Voorlichting, W.C. Smith-van Rietschoten Richtlijnen geven de zorgverlener een leidraad voor het handelen in de dagelijkse praktijk. Zij expliciteren goed medisch handelen en bevorderen de kwaliteit van zorg. De richtlijnen zoals alfabetisch aangeboden onderaan deze pagina vallen uiteen in twee groepen: evidence-based richtlijnen en overige leidraden Patiëntenvoorlichting Restless Legs Syndrome (RLS) - rusteloze benen. printen. Wat is het? Restless legs syndrome. (RLS) is de Engelse benaming voor een ziektebeeld dat, letterlijk vertaald, rusteloze benen betekent

Patiëntenvoorlichting bij OSA - Richtlijn

 1. g werden ook de argumenten voor of tegen elke richtlijn zorgvuldig bestudeerd. Op basis van met name tegenargumenten en toegevoegde richtlijnen werd een richtlijn aangepast. Daarbij lieten de onderzoekers hun eigen opinie zoveel mogelijk buiten beschouwing
 2. De richtlijn geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met contacteczeem en schenkt aandacht aan de psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting. De richtlijn is bestemd voor leden van de medische en paramedische beroepsgroepen, waartoe behoren: dermatologen, arbeids- en bedrijfsgeneeskundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, psychologen en verpleegkundigen
 3. Nieuwe richtlijn Antitrombotische therapie en endoscopische procedures van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (juni 2016) Richtlijn Antitrombotisch beleid (mei 2016) 2015 WIP accidenteel bloedcontact (okt. 2015) Vaccinatie protocol stollingsstoornissen (feb. 2015) LSKA, Landelijke Standaard Keten Antistollingsbehandeling 2.0.

Patiëntenvoorlichting bij behandelingen ECT - Richtlijn

 1. Patiëntenvoorlichting van de NVOG zeer veel aandacht besteed aan de inhoud. Dit betekent dat er geen belangrijke fouten in deze folder staan, en dat de meerderheid van de Nederlandse gynaecologen het eens is met de inhoud. Andere folders en brochures op het gebied van de verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskund
 2. Het NHG ontwikkelt naast de bekende NHG-Standaarden ook behandelrichtlijnen, multidisciplinaire richtlijnen, zorgmodules, huisartsenbrochures, samenwerkingsrichtlijnen en standpunten op specifieke thema's om het medisch handelen van de huisarts te ondersteunen
 3. Patiëntenvoorlichting Lumbale Kanaalstenose. printen. Wat is het? Bij een lumbale kanaalstenose is er sprake van een vernauwing (stenose) van het wervelkanaal ter hoogte van de (lumbale) lendenwervels. Deze aandoening komt met name bij ouderen vaak voor. Wat zijn de klachten
 4. Patiëntenvoorlichting Meningitis (hersenvliesontsteking) printen. Wat is het? Meningitis betekent letterlijk hersenvliesontsteking (meningen (latijn) = hersenvliezen en itis = ontsteking). De ontsteking ontstaat in de vochtruimte tussen de het spinragvlies en de hersenen. Richtlijn bacteriële meningitis.
 5. der vaak in de nek

Patiëntenvoorlichting bij duizeligheid - Richtlijn

Toch kunnen problemen optreden op het terrein van patiëntenvoorlichting,4 uitvoering van de vasectomie, begeleiding na de ingreep en het bereiken van de gewenste steriliteit.5 6 Bovendien moet men rekening houden met het feit dat bij ongeveer 5 van de mannen een chronische orchialgie ontstaat.7 8 Daarnaast heeft na 10 jaar 2,4 van de betrokkenen geopteerd voor een hersteloperatie, veelal. richtlijn Pijn bij kanker, Pijn in de palliatieve fase en Postoperatieve pijnbehandeling) en de ontwikkeling van indicatoren (Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zichtbare Zorg Ziekenhuizen). 4 Geef patiëntenvoorlichting en betrek de patiënt bij zijn of haar behandeling De richtlijn geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met plaveiselcelcarcinoom en schenkt aandacht aan de psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting. Doelgroep De richtlijn is bestemd voor leden van de medische en paramedische beroepsgroepen, waartoe behoren: dermatologen, pathologen,. Ook voor beginnende huisartsen is een NHG-lidmaatschap onmisbaar. Voor €299,- heb je een volwaardig lidmaatschap met een enorme hoeveelheid praktische kennis, relevante updates en vele andere voordelen Richtlijn 1) Aanwijzing 2) Advies 3) Alignement 4) Bindend voorschrift 5) Criterium 6) Directief 7) Gereedschap 8) Gereedschap van een metselaar 9) Kompas 10) Norm 11) Regel 12) Richtsnoer 13) Rooi 14) Rooilijn 15) Schootlijn 16) Vizierlijn 17) Voorschrif

Patiëntenvoorlichting NH

Richtlijn voor richtlijnen. 3e editie. Den Haag: Regieraad Kwaliteit van Zorg, 2012. Over dit hoofdstuk Titel Patiëntenvoorlichting in aansluiting op richtlijnontwikkeling. Boek Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling Print ISBN: 978-90-368-0266-6. 4 richtlijn Inflammatoire darmziekten bij volwassenen, 2008 aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. De richtlijn geeft aanbevelingen over diagnostiek en behandeling van IBD bij volwassenen en schenkt aandacht aan de psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting. Daarnaast zij Richtlijn Cataract Initiatief Nederlands Oogheelkundig Gezelschap In samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Met ondersteuning van Hoofdstuk 4 Patiëntenvoorlichting.. 37 4.1 Inleiding.

12 Patiëntenvoorlichting — 139 Hoofdstuk 6 Vervolgbehandeling na ECT 1 Farmacotherapeutische vervolgbehandeling van patiënt met een unipolaire depressieve stoornis — 147 Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de NVvP

Patiëntveiligheid NH

patiëntenvoorlichting Keywords: Groep B streptokokken, zwangerschap Created Date: 2/25/2014 2:46:00 PM. De richtlijn Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie is geautoriseerd in de Algemene Ledenvergadering van het NOG op 27 maart 2014. Hoofdstuk 5, Welke initiele behandeling en follow-up heeft de voorkeur bij patiënten bij exsudatieve LMD? is geautoriseerd op 30 maart 2017 Een richtlijn is geen wetenschappelijk document, maar biedt houvast en praktische aanwijzingen hoe te handelen. Richtlijnen zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in hun dagelijkse werk. Ze worden opgesteld volgens (inter)nationale voorschriften en met medewerking van wetenschappers, praktijkdeskundigen en cliënten Bekijk op deze pagina alle ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 vanuit de NIV en de deelspecialistische verenigingen

Patiëntenvoorlichting

 1. RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN OBSTRUCTIEF SLAAPAPNEU (OSA) BIJ VOLWASSENEN ©2017 Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Luijbenstraat 15, 5211 BR 's-Hertogenbosch 073 612 61 63 Module 15 Patiëntenvoorlichting.
 2. Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS 7 PATIENTENVOORLICHTING Effectiviteit patiëntenvoorlichting De werkgroep is van mening dat het geven van voorlichting bij aspecifieke arm-, nek- en/of schouderklachten (aspecifieke KANS) belangrijk is. Verder wordt benadrukt dat eenduidigheid i
 3. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor chirurgen en artsen in opleiding tot chirurg. Heelkunde behoort tot de snijdende specialismen
 4. Thuisarts geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door (huis)artsen
 5. Verpleegkundige patientenvoorlichting bij operatieve ingrepen (deel 1) en de concrete richtlijn voor verpleegkundige patientenvoorlichting bij..
 6. De richtlijn geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met plaveiselcelcarcinoom en schenkt aandacht aan de psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting. Doelgroep De richtlijn is bestemd voor leden van de medische en paramedische beroepsgroepen, waarto
 7. Dit is een update van de richtlijn BRONJ (gebaseerd op de Position Paper MRONJ van de AAOMS). De term Medicatie geRelateerde OsteoNecrose van de Kaak (MRONJ) is geïntroduceerd i.p.v. BRONJ i.v.m. het groeiend aantal gevallen van osteonecrose van de onder- en bovenkaak geassocieerd met andere antiresorptieve (denosumab) en antiangiogene medicatie

Voorlichtingsboek voor migrantenHuisartsen van de sectie vrouwenstudies Radboudumc en Pharos (kenniscentrum voor migranten en gezondheid) hebben, met medewerking van het NHG, speciaal voor migranten een voorlichtingsboekje geschreven in zeer eenvoudig Nederlands. Het geeft uitleg over de Nederlandse gezondheidszorg, een groot aantal veelvoorkomende ziekten en de mogelijkhede Het doel van deze richtlijn is het formuleren van een aantal adviezen en richtlijnen op het gebied van voorlichting, behandeling en nazorg van patiënten die een sterilisatie door bilaterale vasectomie willen ondergaan. Uitgangspunten zijn de algemeen bestaande wens tot het verschaffen van voldoende informatie aan de patiënt, het stimuleren van doel Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (verpleegkundig) : Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (verpleegkundig Inhoud van de richtlijn Deze richtlijnen over lichen sclerosus en lichen planus zijn documenten met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijnen geven aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met lichen sclerosus en lichen planus en schenken aandacht aan de psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting richtlijn een mooie basis! De bedrijfsarts heeft met deze richtlijn als 'de spe-cialist op het gebied van arbeid en gezondheid' een positie verworven in de ketenzorg voor COPD. Het is aan de bedrijfsarts om die rol ook waar te maken in de gezondheidszorg. NOOT De multidisciplinaire richtlijn Ketenzorg COPD is in 2005 verschenen

5 richtlijn bij te werken en uit te breiden met de lokale therapie van psoriasis, de behandeling met biologics, psoriasis bij kinderen, en patiëntenvoorlichting. 15 Doelgroep De richtlijn is bestemd voor leden van de medische en paramedische beroepsgroep, waartoe behoren Glaucoom richtlijn (Europees) met addenda De herziene versie van de Europese richtlijn Glaucoom (versie 4) is door de Nederlandse Glaucoom Groep vastgesteld. De NGG heeft addenda opgesteld (april 2019) op welke onderdelen de richtlijn is aangepast aan de NL situatie 'De Kunst van het doseren', is een richtlijn voor het doseren van vitamine K-antagonisten (VKA's) en geldt als de state-of-the-art wat betreft de antistollingsbehandeling met VKA's in Nederland. In het document zijn richtlijnen, leidraden en achtergrondinformatie opgenomen met betrekking tot het doseren van VKA's

De herziene richtlijn geeft de accuratesse van de volgende punten weer: 1. de organisatie van de postoperatieve pijnbehandeling. aandacht gegeven moet worden aan patiëntenvoorlichting over de pijnbehandeling; - bij voorkeur wordt voor pijnmeting de Numeric Rating Scale toegepast Richtlijn selectie. Geen richtlijnen beschikbaar: Palliatieve Zorg > Misselijkheid en braken: Aanbevelingen Literatuurbespreking Conclusies Overwegingen. Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (verpleegkundig) Deze richtlijn is niet (meer) beschikbaar Patiëntenvoorlichting Hematologie-wijzer / website Radboudumc. Coronavaccin bij hematologiepatiënten; Externe websites . Nederlandse vereniging voor hematologie (NVvH) Informatiepagina over COVID-19. European society for blood and marrow transplantation (EBMT) Informatiepagina over COVID-19. EBMT aanbevelingen d.d. 12 januari 202 Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van COPD, februari 2010 1 SAMENSTELLING VAN DE RICHTLIJNCOMMISSIE NIET MEDICAMENTEUZE THERAPIE − Prof.dr. P.N.R. Dekhuijzen, longarts Universitair Medisch Centrum Sint Radboud, Nijmegen, 5 voorzitter − Dr. I.J.M. Smeele, huisarts Eindhoven, coördinator CAHAG, voorzitte NVN - Patiëntenvoorlichting. Polyneuropathie. NVN - Richtlijn Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) Whiplash: Diagnostiek en behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I/II. NVN - Richtlijn - 200

Richtlijnen - orthopeden

01 / 02 / 2021 VERNIEUWD: KNMG-richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst 19 / 01 / 2021 Handreiking inzagerecht nabestaanden 18 / 04 / 2019 Minister wil geen inzagerecht nabestaanden via 'veronderstelde toestemming Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl SEH014 / Niet-operatieve behandeling van een achillespeesruptuur / 02-06-2014. 3 Niet-operatieve behandeling van een achillespeesruptuur U heeft een gescheurde achillespees, ook wel achillespeesruptuur genoemd De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. De richtlijn geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met plaveiselcelcarcinoom en schenkt aandacht aan de psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting. 10 Doelgroe De richtlijn geeft aanbevelingen over diagnostiek en behandeling van IBD bij volwassenen en schenkt aandacht aan de psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting. Daarnaast zijn aanbevelingen geformuleerd over de organisatie van zorg. De richtlijn kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 152 verpleeghuisarts een indruk geven in hoeverre tegemoet wordt gekomen aan enkele belangrijke aanbevelingen in de richtlijn. Tabel Indicator Type indicator Kwaliteitsdomein Doelgroep Patiëntenvoorlichting en instructie bij ontslag Staat in een openbaar document beschreven op welke wijze de (huis)arts

De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. De richtlijn geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met lichen planus en schenkt aandacht aan de psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting. 1.2 Doelgroe richtlijn in Neder-landse en internatio-nale tijdschriften •nascholing mondzorg-verleners •inbedding richtlijn in reguliere opleidingen Patiëntenvoorlichting over voor- en nadelen tijdelijk onderbreken antitrombotica m.b.v. bij de richtlijn beho-rende patiënteninforma-tie • ANT •FNT • Harteraa

richtlijn in Neder-landse en internati-onale tijdschriften • nascholing mond-zorgverleners •inbedding richtlijn in reguliere oplei-dingen Patiëntenvoorlichting over voor- en nadelen tijdelijk onderbreken antitrombotica m.b.v. bij de richtlijn beho-rende patiënteninfor-matie • ANT •FNT • Harteraad • KNM Deze richtlijn 'Ketenzorg COPD' gaat in op een groot aantal belangrijke onderwerpen bij COPD, onder andere informatievoorziening, zelfmanagement, stoppen met roken, inspanningstraining, ademhalingsoefeningen, voeding, zuurstoftherapie, vaccinatie, werk, psychosociale aspecten en longrevalidatie.1 In dit artikel vatten wij de informatie over niet-medicamenteuze behandeling samen

Patiëntenvoorlichting Kwaliteitsvisitatie Klompvoetcentra Value based healthcare Opleiding Opleiding tot orthopedisch chirurg CCOC Cursorisch onderwijs Algemeen examen (AEO) Fellowships Na- en Commentaarfase richtlijn hallux valgus Richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving herziening 2009 INITIATIEF: Partnership Stop met Roken ORGANISATIE: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO - Dr. A.J.M. Drenthen, teamleider preventie en patiëntenvoorlichting, Utrecht, voorzitter werkgroep 'Gedrag', NH RICHTLIJN 5 PSORIASIS 2011 10 15 20 25 Colofon 30 Richtlijn Psoriasis en patiëntenvoorlichting. 15 Doelgroep De richtlijn is bestemd voor leden van de medische en paramedische beroepsgroep, waartoe behoren: dermatologen, huisartsen, huidtherapeuten en huidverpleegkundigen Home > Content > Multidisciplinaire richtlijn copd 2010 samenvatting voor de bedrijfsarts Multidisciplinaire richtlijn COPD (2010): samenvatting voor de bedrijfsarts Na het hoofdstuk opsporing, diagnostiek en follow-up volgt een hoofdstuk patiëntenvoorlichting en zelfmanagement

Patiëntenvoorlichting Kwaliteitsvisitatie Klompvoetcentra Value based healthcare Kwaliteit Klompvoetcentra. Klompvoetcentra. In de NOV Richtlijn Primaire Idiopathische Klompvoet is vastgelegd dat klompvoetzorg in Nederland kwalitatief optimaal, goed toegankelijk en geografisch goed. Damoiseaux V, Visser AP. Patiëntenvoorlichting. Een interdisciplinaire benadering. Assen/Maastricht: Van Gorcum; 1988. Google Schola Dl. 1: Verpleegkundige patiëntenvoorlichting bij operatieve ingrepen. Dl. 2: De concrete richtlijn voor verpleegkundige patiëntenvoorlichting bij operatieve ingrepen : uitgewerkt in stappenplannen. Dit boek kun je niet aanvragen, maar wel inzien. Het ligt ter inzage op de volgende locatie

Module Patiëntenvoorlichting in de KNMP Kennisbank De module Patiëntenvoorlichting bestaat uit 4 bestanden: Apotheek.nl teksten, Bijsluiters FNA, Interactiefolders en teksten Bruring & Wolschrijn. Deze bestanden zijn los verkrijgbaar, behalve de Interactiefolders -Patiëntenvoorlichting -Organisatie BCD-zorg. Tot standkoming richtlijn Eigendom van de Federatie van Medisch Specialisten. De ontwikkeling werd uitgevoerd in opdracht van de Commissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit en werd uitgevoerd door het IKNL en het Kennisinstituut van d patiëntenvoorlichting. Een GDS-apotheek is juridisch gezien de ter hand stellende apotheek, omdat deze apotheek geneesmiddelen uit anonieme voorraad op naam van de patiënt stelt. Dat impliceert dat de GDS-apotheek verantwoordelijk is voor de medicatiebewaking en de patiëntenvoorlichting

Noot 1 Richtlijnen Infectiepreventie voor huisartsen en verloskundigenKNOV-standaard Hygiëne en infectiepreventie in de eerstelijns verloskundige praktijk [KNOV 2004].WIP-richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (huidige richtlijn, in revisie).Noot 2 WIP-richtlijnen Algemene voorzorgsmaatregelenDe richtlijnenserie Algemene voorzorgsmaatregelen van de Werkgroe 3.3 Patiëntenvoorlichting..109 3.3.1 Informatievoorziening en informed consent Richtlijn Pijnbehandeling tijdens de bevalling, 2008 3. Aanbeveling 9 De werkgroep adviseert om epiduraal analgesie bij voorkeur te continueren tijdens d De richtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit is herzien en gewijzigd in de Richtlijnendatabase. Prof. dr. Paul jutte heeft hieraan meegewerkt namens de NOV. Sinds het verschijnen van de vorige versie van de richtlijn zijn er nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied geweest en deze vroegen om herziening Als mensen niet weten wat ze moeten doen of hoe ze een verandering in hun gedrag moeten aanpakken, dan kunnen we ook niet van hen verwachten dat ze hun gedrag daadwerkelijk zullen veranderen. Met andere woorden: patiënten en hun omgeving hebben info tweedelijns zorg. Bij het ontwikkelen of herzien van een richtlijn is het sinds 2018 verplicht om ook patiëntenvoorlichting op te leveren voor Thuisarts.nl. Bovenstaande partijen vragen altijd de professionals (hier: de NVU-leden) om de teksten te schrijven, inhoudelijk te beoordelen en/of te corrigeren

Bijlage bij richtlijn Niet-kleincellig bronchuscarcinoom, hoofdstuk Behandeling, T met afstandsmetastasen Versie: 1.0, Verantwoording vaststelling: Werkgroep bronchuscarcinomen IKL, Datum vaststelling: 01-03-01. PATIËNTENVOORLICHTING In de voorlichting aan kankerpatiënten met een bronchuscarcinoom zijn de volgende folders te gebruiken: 1 3.4 Patiëntenvoorlichting en -coaching 13 4. Wettelijke kaders en regelingen 14 4.1 Landelijke kaders en -regelingen 14 4.2 Samenstelling pakket Zorgverzekeringswet 15 Richtlijn 6: Het patiënten/cliëntenperspectief maakt onderdeel uit van de richtlijn

Patiëntenvoorlichting - Neurologi

Door aanbevelingen uit een richtlijn te vertalen in meetbare elementen en indicatoren, wordt het mogelijk het handelen uit te drukken in maat en getal. die met hulp van de Commissie PatiëntenVoorlichting tot stand komt. Van groot belang is dat de beroepsgroep de indicatoren als haar eigen indicatoren herkent Download de volledige richtlijn (PDF) Downloads & implementatiemateriaal. Steekkaart Hormonale Anticonceptie. Opvolgrapport Hormonale anticonceptie 2019. Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica

Door de nieuwe NVOG richtlijn Intrapartum foetale bewaking à terme (november 2013) en het be-sluit tot gebruik maken van het NVOG-FIGO classificatiesysteem, zag V&VN VOG aanleiding tot het herzien van de eigen handleiding CTG en deze aan te passen aan de huidige kennis en standaarden De richtlijn is geschreven als een - op het beste beschikbare bewijs gebaseerde - ondersteuning voor de zorgverleners van alle volwassen patiënten met chronisch hartfalen. Naast diagnostiek (vooral in de eerste lijn) en therapie kwamen uitgebreider dan in andere richtlijnen aan de orde: leefregels, begeleiding en organisatie van zorg en in een bijlage het 'wensperspectief' van patiënten Richtlijnen voor goed medisch handelen zijn in Nederland meestal opgesteld door en voor de beroepsgroep en zijn daarmee per definitie niet bijzonder toegankelijk voor het grote publiek. Om te voldoen.. praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. De richtlijn geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met lichen planus en schenkt aandacht aan de psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting

03 Patiëntenvoorlichting 02 Medicatieoverdracht 01 Basisafspraken over samen-werking en communicatie Inleiding . Organisatie van zorg bij . chronische medicatie. Inhoud. om de leidraad om te bouwen tot een richtlijn, te volgen door een implementatietraject voor de werkvloer. Een akkoord voor dit traject wordt verwacht in 2020 kngf-richtlijn lage-rugpijn supplement bij het nederlands tijdschrift voor fysiotherapie jaargang 115 nummer 2005 kngf-richtlijn lage-rugpijn bekkering hendrik Patiëntenvoorlichting van de NVOG zeer veel aandacht besteed aan de inhoud. Dit betekent dat er geen belangrijke fouten in deze brochure staan, en dat de meerderheid van de Nederlandse gynaecologen het eens is met de inhoud. Andere folders en brochures op het gebied van de verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskund

Richtlijn Antitrombotisch beleid. 4 januari 2016. Omdat vrijwel elke klinische werkende arts te maken krijgt met antitrombotische therapie is het van verstrekkend belang dat er een richtlijn Antitrombotische beleid is. Een multidisciplinaire richtlijn is onontbeerlijk voor de patiënt die met deze therapie soms meer specialismen bezoekt Werkgroep Trofoblast Tumoren (WTT) De Werkgroep Trofoblast Tumoren (WTT) is onderdeel van de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG). De werkgroep is opgericht in 1971. Doel van de WTT De werkgroep heeft als doel het meedenken en adviseren over patiënten met trofoblasttumoren gezien de zeldzaamheid van het ziektebeeld. Daarnaast zorgt het bestuur van de werkgroep voor inhoudelijke [ Patientenvoorlichting. The Royal College of Psychiatrists. Multidiscipli-naire richtlijn pediatrisch delier J.N.M. Schieveld, E.R. de Graeff-Meeder, L.J. Kalverdijk Met deze richtlijn wordt beoogd de zorg voor en behandeling van het lichamelijk zieke kind met een delier te verbeteren Folders: NVOG patiëntenvoorlichting baarmoederhalskanker, KWF brochure baarmoederhalskanker, Verder leven met kanker, Vermoeidheid na kanker, Als kanker meer is dan je aankunt, Kanker en hoe moet het nu met de kinderen, Voeding en kanker, Kanker en seksualiteit In een recente richtlijn van de US Preventive Services Task Force staat juist dat de beslissing voor screening op prostaatkanker individueel is zonder duidelijke uitspraak te doen voor óf tegen screening. Eerder deed deze organisatie wel een aanbeveling tégen PSA-screening

 • Sharp TV voet.
 • Appartement Levante strand Benidorm.
 • Babe: Pig in the city.
 • Water Wolf onderwatercamera.
 • Happy Feet 3 release date.
 • Bij welk orgaanstelsel horen de bijnieren.
 • Hallux valgus operatie Mill.
 • Energetische lifters.
 • Kurkuma interacties.
 • Greenfee aanbiedingen Duitsland.
 • IPad vergrendelen.
 • Klara Playlist Django.
 • Ebrd bank london.
 • Koornetwerk protocol.
 • Mary Poppins writer.
 • Frank Welker.
 • Duinkerke museum.
 • Jumbo zakelijk.
 • Dikker door weinig slaap.
 • SCHEENBESCHERMERS Aktiesport.
 • Smyths Toys ireland.
 • Onkruid vergaat niet Engels.
 • Chersonissos 2020.
 • Huppe douchedeur op maat.
 • Permanent wonen toegestaan.
 • Wdsf youtube.
 • Pani hekwerk.
 • Winnaar Holland's Next Top Model 2019.
 • Kloosterkamer huren.
 • Benefit Gimme Brow review.
 • True Blood kijken.
 • Bridge to bridge 2019 results.
 • Lady en de Vagebond spaghetti.
 • Cello figuur kleding.
 • Commissievoorzitter juncker.
 • Scampi ontdarmd kopen.
 • Bugatti kenmerken.
 • 2007scape vampire slayer.
 • Open Doors webshop.
 • Verbouwing ArenA update.
 • PowerPoint lagere school.