Home

Keuzevakken vmbo

Procedure decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken vmbo. VMBO-scholen kunnen zelf nieuwe beroepsgerichte keuzevakken ontwikkelen. Dit keuzevak kan alleen meetellen als examenvak als het officieel is vastgesteld door de minister van OCW. Een voornemen tot het ontwikkelen van een nieuw keuzevak moet gemeld worden bij DUO Stichting Platforms vmbo: De samenwerking tussen platforms in het vmbo. In SPV werken docentenplatforms samen, elk voor één profiel in het nieuwe vmbo. Deze platforms vormen de (inhoudelijke) schakel tussen onderwijs en beroepsopleiding en beroep. Voor docenten organiseren de platforms activiteiten met als doel ontwikkelingen in de beroepspraktijk te vertalen naar onderwijs Beroepsgerichte keuzevakken. In aanvulling op het profiel kiest een kind op vmbo-basis of vmbo-kader ook vier beroepsgerichte keuzevakken. Een leerling op vmbo gemengde leerweg kiest er twee. Deze vakken sluiten aan op het profiel, maar kunnen ook bij een ander profiel horen. De school bepaalt zelf welke keuzevakken zij aanbiedt Hieronder staat het overzicht van profielvakken voor vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gl: Tabel 4, profielvakken in de bovenbouw Verplichte vakken en keuzevakken bij de profielen vmbo-b-, vmbo-k en vmbo-gl. De vakken zijn afkomstig uit de Wet op het voortgezet onderwijs Deze keuzevakken, ook wel keuzemodules genoemd, mogen gekozen worden uit de keuzevakken van het gekozen profiel, maar ook buiten het gekozen profiel. Dubbelklik biedt kant-en-klare lesmaterialen aan voor de keuzevakken in het vmbo. Dit betreft keuzevakken van verschillende profielen

keuzevakken moeten - tot 1 augustus 2016 - ter vaststelling aangeboden worden aan het landelijke project 'nieuwe vmbo'. Daarna treden vergelijkbare procedures (zoals beschreven in de regeling beroepsgerichte keuzevakken) in werking en zal de minister de beroepsgerichte keuzevakken vaststellen. Ruimte Vakinhoudelijke uitwerkingen zijn voorbeeldmatige uitwerkingen van een beroepsgericht keuzevak. Ze geven docenten houvast, maar docenten hoeven zich niet aan die uitwerkingen te houden, zo lang het examenprogramma maar gevolgd wordt Beroepsgerichte keuzevakken Een leerling die het profiel Groen volgt moet naast de verplichte vakken, examen doen in wiskunde en één vak uit het rijtje: biologie of Nask 1. Hier volgt een opsomming van het complete examenprogramma van Groen: kern, profielmodulen en beroepsgerichte keuzevakken

Beroepsgerichte keuzevakken Een leerling die het profiel M&T volgt moet naast de verplichte vakken, examen doen in wiskunde en Nask 1. Hier volgt een opsomming van het complete examenprogramma van Mobiliteit en Transport (M&T): kern, profielmodulen en beroepsgerichte keuzevakken Voor het VMBO hebben we een aantal keuzevakken ontwikkeld die goed aansluiten op de doorlopende leerlijn richting Elektrotechnische en Werktuigkundige Installaties van het MBO. We hebben deze gemarkeerd met een (*). Deze keuzevakken sluiten ook goed aan op de opleiding Servicemedewerker gebouwen en Allround Vakman Onderhoud en Klussenbedrijf In het derde en vierde jaar volgen leerlingen twee keer per jaar een keuzevak. Het keuzevak is een dagdeel per week. Binnen het vak is er veel ruimte voor praktijkleren en onderdeel is dan ook een week stagelopen in de beroepspraktijk. De keuzevakken helpen leerlingen om een goede keus te maken voor een mbo-opleiding

9 keuzevakken 'vmbo Economie en Ondernemen' - Marketing - Officemanagement - Distributie - Financieel en administratief beheer - Ondernemen - Webshop - Presentatie en styling - Mode en design - Modetechniek - Internationale handel - Wonen en design. Koersplan Platform 2020. Visie 'De balans opgemaakt Nieuw keuzevak 'Circulair en duurzaam bouwen' richt zich op toekomst. Duurzaam en circulair bouwen heeft de toekomst, maar in het vmbo-onderwijs is dit onderwerp nog onderbelicht. Daarom is er nu een keuzevak dat zich hierop richt. Initiators Jan ten Napel en Cor de Ridder vertellen waarom dit vak er moest komen Deze beroepsgerichte keuzevakken moeten - tot 1 augustus 2016 - ter vaststelling aangeboden worden aan het landelijke project 'nieuwe vmbo'. Rond 1 augustus 2016 wordt een regeling beroepsgerichte keuzevakken gepubliceerd waarin de procedures voor melding en aanvraag tot goedkeuring van regionale keuzevakken na augustus 2016 verder is uitgewerkt Keuzevakken vmbo. Een leerling moet ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken afronden om een diploma te kunnen behalen. Aan elk profiel is een set van keuzevakken gekoppeld. Aanvullend aan de vier verplichte profielmodulen krijgen de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg leerlingen vier keuzevakken aangeboden

Nieuw vmbo | Nuborgh College Oostenlicht - YouTube

Keuzevakken 2020-2021 vmbo. Beste ouder(s)/verzorger(s), Hier vindt u de informatieboekjes met betrekking tot de keuzevakken voor schooljaar 2020-2021. Let op, er is een apart boekje voor de leerlingen uit de huidige 2 e klas en voor de leerlingen uit de huidige 3 e klas Keuzevakken. Elke leerling krijgt op zijn/haar niveau keuzevakken aangeboden. Bb & Kb. Je volgt vier vaste profielmodulen. Alles wat er vanaf dan behandeld wordt, is onderdeel van het eindexamen wat in leerjaar 4 wordt afgerond met een vmbo-diploma. In deze bovenbouwfase krijgen leerlingen een aantal verplichte vakken: Nederlands,.

Decentrale keuzevakken - Stichting Platforms vmbo

 1. Vmbo bb en kb. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is het combinatiecijfer het gemiddelde van de cijfers behaald voor de beroepsgerichte keuzevakken. In artikel 49 lid 1 onderdeel d is geregeld dat voor ieder keuzevak afzonderlijk geen eindcijfer lager dan 4 mag worden behaald. Vmbo g
 2. Aanbod keuzevakken. Wij ontwikkelen leermiddelen voor het volledige profiel vmbo Economie & Ondernemen. Dit bestaat uit blended én geheel digitaal lesmateriaal voor vier profielmodules en acht keuzevakken. Uiteraard is dit lesmateriaal ook uitstekend in te zetten bij andere sectoren zoals Zorg en Welzijn, BWI en Groen
 3. Ook derden (vmbo, mbo, branches, regio's, enz.) kunnen keuzevakken ontwikkelen. Dit moet wel altijd in samenwerking met het vmbo plaatsvinden. Nieuwe keuzevakken kunnen een landelijke status krijgen als ze door een speciaal daarvoor ingestelde commissie zijn goedgekeurd
 4. Keuzevakken vmbo bovenbouw Schooljaar 2020 - 2021 Martinuscollege vo, mnasium. Beste leerlingen, In dit boekje geven wij jullie informatie over de keuzevakken die volgend schooljaar worden aangeboden aan de 4e jaars leer-lingen uit basis en kader en lwt. Aan jullie de keuze! Om jullie een zo goed mogelijk beeld t
Digitale module Voeding, hoe maak je het? | Ontwikkelcentrum

Examenprogramma's keuzevakken - Stichting Platforms vmbo

Je slaagt voor het vmbo als je gemiddeld een voldoende haalt voor de centrale examens. Ook moet het gemiddelde van je eindcijfers voldoende zijn. Daarnaast moet je minimaal een voldoende hebben voor kunstvakken I inclusief CKV en lichamelijke opvoeding. Je leerweg bepaalt of je ook een profielwerkstuk moet maken Keuzevakken op het vmbo: verbreden of verdiepen. 08-07-2019 Reacties niet mogelijk. Sinds de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma's kent het vmbo beroepsgerichte keuzevakken. Met deze keuzevakken kunnen leerlingen een deel van hun programma zelf samenstellen Nieuw vmbo . Afnameperiode cspe 3e leerjaar; Basisinventarislijst vmbo BWI; Bevoegdheden profielen; BWI film op vernieuwing vmbo; Checklist invoering vernieuwing; Creatieve leerling en profieldeel 2; Crebolijst versus BWI modulen; CSPE in rode en blauwe versie; Eisen aan het aanbieden van een keuzevak; Handreiking schoolexamens; Hoofdlijnen.

Profielkeuze vmbo leerlingen - Ouders & Onderwij

Welke vakken krijg je op het vmbo en de mavo? - OC

Regionaal keuzevak Aardbevingbestendig bouwen op Winkler

Keuzevakken voor het VMBO Dubbelkli

Deze voorlichtingspublicatie geeft scholen voor vmbo een volledig en actueel overzicht van alle vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen. De eerdere voorlichtingspublicatie Vaknamen en Vakcodes voor vmbo leerwegen (VO/BOB-2002/2936 van 8 mei 2002, Gele Katern nr. 12) is hiermee vervallen Deze uitgave dekt het keuzevak 'Onderhoud schilderwerk' van het vmbo-examenprogramma Bouwen, wonen en interieur (BWI). Inhoud Inleiding Onderhoud schilderwerk houte

VMBO | Don Bosco College | Don Bosco CollegeBevoegdheden - Stichting Platforms vmboInkijkexemplaren | MIXED | ThiemeMeulenhoff

VMBO Modulair: dé methode die per profielmodule en keuzevak een apart E+leerwerkboek biedt. Voor het profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) bieden we leerwerkboeken voor zowel de profielmodulen als de keuzevakken Qompas vmbo/mavo is een complete LOB-methode voor het vmbo (alle niveaus) vanaf leerjaar 1 t/m 4. Het helpt jou onder andere bij het maken van de juiste keuze voor een profiel. Ook ontdek je meer over je eigen kwaliteiten en het beroep en de opleiding die bij je zouden kunnen passen

in het vmbo Op 1 augustus 2016 zijn profielen in het vmbo ingevoerd en daarmee nieuwe beroepsgerichte programma's. Voor deze beroepsgerichte programma's zijn examenprogramma's ontwikkeld, die een andere structuur kennen dan voorheen. De programma's bestaan uit een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken Potentiele nieuwe ontwikkeling is met name een keuzevak rond Duurzaamheid en Circulair werken en eventueel het keuzevak Bijzonder Metselwerk. Mochten u tijdelijk als aanvulling op het keuzevak Bouw- en woonrijp het keuzevak Terreinafwerking willen doen, dan kunt u tijdelijk de leermiddelen gebruiken die eerder voor de pilot Infratechniek op het vmbo ontwikkeld zijn Keuzevakken vmbo bovenbouw. Voor een overzicht van de keuzevakken die leerlingen in de bovenbouw vmbo kunnen kiezen is onderstaand boekje gemaakt Het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid is een breed oriënterend keuzevak. Het doel van dit keuzevak is vmbo-leerlingen een realistisch beeld te geven van de breedte van de veiligheidsbranche. De veiligheidsberoepen bij defensie, politie, de particuliere beveiliging en het (stads)toezicht zijn daarbij als uitgangspunt genomen Beroepsgerichte Keuzevakken. De beroepsgerichte keuzevakken zijn bedoeld om een leerling breed te laten oriënteren voor zijn/haar vervolgopleiding. Ieder keuzedeel wordt gevuld met circa 100 uur per school jaar. De wijze waarop we dat invullen kan per beroepsgericht keuzedeel verschillen

Vakinhoudelijke uitwerkingen - Stichting Platforms vmbo

Hoe flexibel is het vmbo onderwijs? Beroepsgerichte Keuzevakken 12 zijn in principe gekoppeld aan een bepaald profiel. Hierbij geldt echter dat beroepsgerichte keuzevakken van een profiel niet alleen bedoeld zijn voor leerlingen van dit profiel (ter verdieping) maar ook open kunnen staan voor leerlingen van andere profielen (ter verbreding) KEUZEVAKKEN . BWI Als jij hebt gekozen voor het profiel BWI, heb je de keuze uit drie arrangementen: twee arrangementen binnen jouw profiel (BWI 1 of BWI 2) en één arrangement buiten je profiel (arrangement Geel) Deze twee arrangement binnen jouw profiel staan vast. Hierin kunnen de keuzevakken per arrangement niet met elkaar verwisseld worden Bevoegdheid keuzevakken. 20 december 2018. Bij de invoering van de nieuwe profielen in het vmbo op 1 augustus 2016 zijn de bevoegdheden voor de profielvakken geregeld. Voor de beroepsgerichte keuzevakken was dat tot nu toe nog niet het geval. De bevoegdheid voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo wordt als volgt geregeld

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Deze opleiding duurt vier jaar en bereidt leerlingen in principe voor op het middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn vier leerwegen. In de laatste jaren kiezen leerlingen een profiel met verplichte vakken en keuzevakken. Na het examen kan je ook doorstromen naar het havo Programma van toetsing en afsluiting cohort 2020-2022 Keuzevakken vmbo 3 B-K-GT: schooljaar 2020-2021 vmbo 4 B-K-GT: schooljaar 2021-2022 2College Durendae MIXED bestaat uit 12 profielmodules en 23 keuzevakken. Velen schreven en werkten hieraan mee. Lees meer. Inspiratie. Visie op het vmbo Lees meer. VMBO-docent Hermen en Portfoliomanager Ad hebben hart voor het vmbo en bespreken met elkaar hoe ze vanuit hun eigen expertise een bijdrage kunnen leveren aan de grootste vorm van onderwijs in.

Groen Profiel - Stichting Platforms vmbo

In deze video krijg je een goed beeld van de keuzevakken Scheidingswanden & Wandafwerking. Je ziet welke opdrachten gemaakt moeten worden en je leert voor el.. VMBO BK VMBO is Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (basis en kader). Na twee jaar onderbouw VMBObk kies je, afhankelijk van het niveau waarop je de vakken hebt gevolgd, voor de basisberoepsgerichte- of kaderberoepsgerichte leerweg Ontdek tijdens het keuzevak Groene Zorg of de zorgsector wat voor jou is. Combineer je ervaringen en passie voor planten of dieren met het werken met mensen met een beperking. Groene zorg Combinatie van mens en groen, daar kunnen w gerichte keuzevakken naadloos aansluiten bij het mbo programma. Het mbo kan haar aanbod keuzedelen ook aan laten sluiten bij het opleidings­ aanbod van aanleverende vmbo's en de regionale vraag. Welke ruimte heeft u? Ruimte om afspraken te maken over: • Het aanbod van beroepsgerichte keuzevakken vmbo In deze video krijg je een goed beeld van het keuzevak Gevelopeningen. Je ziet welke opdrachten gemaakt moeten worden en met wat voor machines je gaat werken

De opnames voor de online Open Dag op vrijdag 29 januari zijn in volle gang. Hou.. Het keuzevak Slimme Technologie zal leerlingen in het vmbo goed voorbereiden op een opleiding Smart Technology van het mbo. mboRijnland biedt inmiddels al een 4-jarige niveau 4 opleiding op dit gebied en Da Vinci heeft een keuzedeel Smart Technology Voor de leerlingen van vmbo-b vervalt het vak Nask. Praktijkvakken. We hebben twee soorten praktische vakken: kiezen leerlingen van de leerweg Basis en Kader in leerjaar 3 twee keuzevakken in twee verschillende praktijkrichtingen. De G/T-leerlingen kiezen 1 keuzevak. In leerjaar 4 kiezen alle leerlingen 1 keuzevak. De praktijkrichtingen. Elke vmbo-opleiding bestaat uit drie onderdelen: een gemeenschappelijk deel, In de beroepsgerichte leerwegen heeft elke profiel profielgebonden avo-vakken, een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Meer over avo-vakken lees je op Stichting Platforms VMBO. Meer info. Postadres Stichting Platforms VMBO Postbus 59 7630 AB Ootmarsum info. 7 Keuzevakken vmbo. bb, kb en gl Fotografie Wat ga je doen? Als je voor het keuzevak fotografie kiest dan ga jij je bezig-houden met het fotograferen van allerlei verschillende scenes. Ook het bewerken van de foto's en het basisonderhoud van de apparatuur horen hier bij. Wie ben je

In deze video krijg je een goed beeld van het keuzevak Meubel maken. Je ziet welke opdrachten gemaakt moeten worden en met wat voor machines je gaat werken Binnen de vmbo-afdeling van Wolfert Lansing leer je dat ook jij een belangrijke rol hebt in de samenleving. Vanaf de eerste dag ontwikkel jij je tot iemand met 2 benen op de grond, je weet wat je kunt en wat je wilt en houdt rekening met anderen Voor schooljaar 2021-2022 is er voor dit keuzevak nieuw lesmateriaal beschikbaar! Klik hier meer informatie.. De digitale module* van het Keuzevak 'Houden van dieren' voor het vmbo bestaat uit drie hoofdstukken: 'Diersoorten en rassen', 'Huisvesting van dieren', en 'De verzorging van dieren'

PIE Elektro en Installeren - Uitgeverij Vertoog

Mobiliteit en Transport (M&T) - Stichting Platforms vmbo

In 2010 is de maximale verblijfsduur in het vmbo afgeschaft en is het mogelijk gemaakt dat leerlingen vmbo-diploma's stapelen. Voor een deel van de leerlingen uit vmbo-basis biedt een jaar langer op het vmbo blijven voordelen doordat ze met een kaderdiploma op een hoger niveau kunnen instromen in het mbo dan met een vmbo-basisdiploma Ondernemen is een van de vmbo-keuzevakken voor Economie & Ondernemen. In het keuzevak Ondernemen gaan leerlingen aan de slag met het kleurrijke en inspirerende lesmateriaal van Mijn tent

Keuzevakken VMBO Techniek Plaz

Keuzevakken op het vmbo. Er is in onze sectoren een schijnend tekort aan nieuwe vakkrachten. We willen meer jongeren enthousiasmeren om te kiezen voor een carrière in de afbouw. Want we hebben prachtige beroepen te bieden met afwisselend werk, waar je ook nog een goede boterham mee kunt verdienen Keuzevakken. In deze maatschappij is een mooie cijferlijst niet meer voldoende om ergens aangenomen te worden. (LOB), wat een verplicht onderdeel is binnen het vmbo. Een ander voordeel van keuzevakken is dat er binnen een bedrijf veel nieuwe technieken te leren zijn, maar ook dat onze leerlingen nieuwe mensen ontmoeten Wat zijn keuzevakken? Je maakt in de onderbouw een eigen keuze! Er worden vier vakken aangeboden: Duits, Frans, m edialab en n atuurlab. Je kiest zelf één van de vier vakken. Er kan halverwege het schooljaar niet gewisseld worden dus wat je kiest, dat volg je het hele jaar. Ook als je toch niet zo goed in blijkt te zijn in het keuzevak. Je mag na één jaar wel voor een ander vak kiezen Beroepsgerichte keuzevakken vmbo waarvan niet rechtstreeks op grond van een getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan de bekwaamheidseisen is voldaan. mogen worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor. constructieve aansluitingen en afwerking.

Keuzevakken - Aeres VMBO

Wijziging Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019 en wijziging Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo; 20 september 2018. Mededelingen over de eindexamens 2019 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling en Maartaanvulling) 7 juni 2018 In deze bijzondere dagen, willen we iedereen informeren over de online mogelijkheden die Dubbelklik heeft, om eenvoudig op afstand (online) onderwijs te verzorgen. Uw leerlingen kunnen met de Dubbelklik-modules geheel zelfstandig werken, terwijl je als docent de voortgang kunt monitoren en feedback/beoordeling kunt geven. Keuzevakken Verschillende keuzevakken zijn zeer geschikt om zelfstandig. Hét creatief-technische vak voor het VMBO Wat is het? Innovatie & Prototyping is het vak waarin leerlingen leren om met behulp van het creatieve proces, complexe problemen op te lossen door (nieuwe) technologie in te zetten Het vernieuwde vmbo bestaat uit een algemeen vormend deel en een beroepsgericht deel. Het beroepsgerichte vmbo bestaat uit profielmodules en keuzevakken. De keuzevakken zijn bedoeld om leerlingen de kans te geven zich te verdiepen op een bepaalde expertise of juist breder te oriënteren

Profiel en keuzevakken leerjaar 3-vmbo. Kijk hier voor een overzicht van de profiel en keuzevakken van leerjaar 3-vmbo 11. In de bijlage vakcodetabel vmbo 2018-2019 vervallen het opschrift decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken waarvoor individuele licentie van OCW vereist is alsmede de daaronder opgenomen regels van de tabel

Eerste lesdag voor alle leerlingen | Van Lodenstein

Profiel- en keuzevakken vmbo Economie en Ondernemen

Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004) Een vak wordt, binnen een opleiding, aangeduid met: 1. de vaknaam voor gebruik op examendocumenten (met name de cijferlijst bij het diploma) is wettelijk vastgelegd. De namen van de algemene vakken zijn vastgelegd in de WVO artikelen 10, 10b en 10d.De namen van de in de WVO artikel 10b en 10d bedoelde beroepsgerichte afdelingsvakken zijn. 21 Profielmodules en keuzevakken Verstandig om eerst een profielmodule te doen en daarna het desbetreffende keuzevak Van profielmodule Commercieel Secretarieel Administratie Logistiek Naar keuzevak Marketing Managementassistentie Financieel en administratief beheer Distributie Keuzevak Het vmbo op de VHS Informatie voor leerlingen. Het Stedelijk College Eindhoven, locatie Oude Bossche Baan (OBB) heeft een aanvraag ingediend voor een nieuw keuzevak Technologie in zorg en welzijn. En het keuzevak is goedgekeurd door OCW! Dat betekent dat dit keuzevak per 1 augustus 2021 wordt opgenomen in de Regeling beroepsgerichte keuzevakken en dat ook andere vmbo-scholen het keuzevak vanaf schooljaar 2021-2022 aan de leerlingen kunnen. Wellant vmbo Westvliet Westvlietweg 42 2491 EC Den Haag (070) 386 42 28 westvliet@wellant.n

Maritiem en Techniek (MaT) - Stichting Platforms vmbo

Nieuw keuzevak 'Circulair en duurzaam bouwen' richt zich

1 Vmbo: de nieuwe profielen en de zak-slaagregeling Het nieuwe profielsysteem Vanaf schooljaar is er een nieuw systeem van profielen in het vmbo. Dat systeem maakt het mogelijk om meer maatwerk aan leerlingen te leveren met keuzevakken. Tegelijkertijd maken de bredere profielvakken het mogelijk om met grotere groepen leerlingen te werken Een leerling kiest in de bovenbouw van het vmbo een van de tien beroepsgerichte programma's. Dat bestaat uit een vast deel, het profielvak, en vier keuzevakken Deze keuzevakken kunnen door alle vmbo-scholen worden aangeboden aan alle leerlingen in een beroepsgerichte leerweg. Scholen hebben voor het aanbieden van beroepsgerichte keuzevakken geen licentie nodig, wel een bekwame docent en een veilige werkomgeving

Vernieuwing vmbo: wat moet en wat mag? - Boom beroepsonderwij

Vanaf schooljaar 2021-2022 heeft u met het nieuwe lesmateriaal voor de vmbo-keuzevakken Voeding, hoe maak je het? en Houden van Dieren volop aandacht voor de praktijk en innovaties in de beroepspraktijk. NIEUW! Het nieuwe lesmateriaal voor de keuzevakken van Profiel Groen in het kort: Praktijk staat centraa Schoolbrede keuzevakken. Naast dat je je voorkeur geeft aan één van de drie richtingen/vakcolleges, volg je ook altijd nog een aantal keuzevakken. Deze keuzevakken zijn vakken waarbij je verdieping krijgt in je eigen sector. Daarnaast kun je ook schoolbrede keuzedelen kiezen. Dit zijn keuzedelen die binnen een andere sector gegeven worden

Bijlage 3. behorende bij van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo; Opschrift. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo. files Inhoud [Tekst geldig vanaf 24-10-2018 tot 01-08-2019] De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken Doorstroom VMBO - MBO Voorbeeld: inzet keuzevakken vanuit Economie & Ondernemen Transport, scheepvaart en logistiek n 3/4 Economie en administratie n 3/4 Handel en ondernemerschap n 3/4 OndernemenMarketing NIEUW KEUZEVAK Webshop CommunicatieNIEUW KEUZEVAK Fin. Adm. Beheer Officemanagement TransportDistributie NIEUW KEUZEVAK Operationele magazijnwerkzaamhede In klas 3 en 4 van het vmbo krijg je te maken met profielen. Een profiel bereidt je voor op je vervolgopleiding en het werk dat je uiteindelijk wilt gaan doen. In elk profiel krijg je theorie, praktijk en stage. In de loop van leerjaar 3 kies je ook een aantal keuzevakken Dit boek is onderdeel van de complete lesmethode MVI. Lees meer... MVI K5 - Illustreren, tekenen en schilderen. Dit boek is onderdeel van de complete lesmethode MVI

 • Hardcover boek drukken kleine oplage.
 • Begeleid wonen volwassenen Arnhem.
 • Funda Utrecht huur.
 • Laravel migration drop foreign key.
 • Beste Duitse boeken 2018.
 • Junior Songfestival 2009.
 • Witte asperges recept.
 • Eritrean Music.
 • Mijn moeder wordt snel boos.
 • Miranda Kerr 2020.
 • Doorvaarthoogte bruggen Almere.
 • Steeneik leiboom afstand.
 • Antrax alarm.
 • IBO contract nadelen.
 • GPS relativiteitstheorie.
 • Bekende Vlamingen quiz.
 • Wildkamperen IJsland.
 • Japanse bij gerechten.
 • Limbisch systeem angst.
 • Boodschappenlijst word.
 • Pokemon platinum what pokemon can learn defog.
 • Welke tampon past bij mij.
 • Werkwoorden oefenen 6de leerjaar.
 • Miami Heat Swingman Jersey.
 • Bee Movie script.
 • Puppyvacht verliezen.
 • Gemeente Echt Susteren Wmo.
 • Gratis moestuin.
 • Bepanthen Verzorgende Crème 100g.
 • Bloemen hart rozen.
 • RAVeL Vlaanderen.
 • Www Blokker nl rad.
 • Lunch Breda afhalen.
 • Wonen in california Haarlem.
 • Wesley Sneijder Xess Xava Sneijder.
 • Garden of Eden film.
 • Krul extensions.
 • Rf waarde wikipedia.
 • V12 motor F1.
 • Funda Haarlem Schalkwijk.
 • Yama webshop.